Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków. Przedsięwzięcie uzyskało decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Inwestor chce jednak wprowadzić zmiany do projektu budowlanego - tj. zastosować nowszy typ oczyszczalni, który zwiększy parametry oczyszczania ścieków, zmniejszy hałas jej pracy.
Czy inwestor może wystąpić do starosty o zmianę pozwolenia, składając wniosek i raport o oddziaływaniu na środowisko, w celu przeprowadzenia ponownej oceny na środowisko i uzyskania nowego postanowienia?
W przedmiotowym przypadku konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w ramach tego samego procesu inwestycyjnego, co ocena na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Innymi słowy, ocenę tą przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, na którego potrzeby została uprzednio wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie na etapie kolejnych decyzji zmieniających pozwolenie na budowę.
W przedmiotowym przypadku mamy natomiast do czynienia ze zmianą realizowanego już przedsięwzięcia, dla którego już zostało wydane pozwolenie na budowę i dla którego planowane jest wprowadzenie zmian do projektu budowlanego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud., w takim przypadku konieczne jest uzyskanie odpowiednio decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a pr. bud.) albo decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pr. bud.).
Obie ze wskazanych powyżej decyzji powinny być natomiast poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.. Należy tu podkreślić, iż przedmiotowy przepis ma zastosowanie zarówno do decyzji w nim wymienionych, jak również do zmian tych decyzji.
W przedmiotowym przypadku nie ma znaczenia, że planowane zmiany w przedsięwzięciu mają na celu zmniejszenie jego oddziaływania na środowisko. Jest to nowe przedsięwzięcie, wymagające nowej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę (lub innej decyzji zatwierdzającej zmiany w projekcie budowlanym) i w związku z tym konieczne jest przeprowadzenie całego procesu od początku. Z uwagi na skalę i charakter zmian w projekcie budowlanym, nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określać będzie zupełnie nowe środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia.
Z powyższych względów nie może mieć tu zastosowania przepis art. 72 ust. 5 u.o.o.ś., nawet gdy nie upłynął jeszcze wskazany w tym przepisie termin. Konieczne jest tu bowiem określenie nowych środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Ewa Florkiewicz