Pytanie
Czy z budżetu gminy (ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś.), można udzielić dotacji na zwrot kosztów (całości lub części) wyposażenia nieruchomości w kompostownik przydomowy? Jaka jest podstawa prawna udzielenia dotacji?
Czy gmina (ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 p.o.ś.), może dokonać zakupu kompostowników, a następnie przekazać je nieodpłatnie właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie na swojej nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji oraz wykorzystanie na swojej nieruchomości powstałego kompostu?
Na jakiej podstawie można dokonać zakupu kompostowników?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Gmina może udzielić dotacji celowej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu przydomowych kompostowników, może również sama takie kompostowniki nabyć i przekazać je nieodpłatnie właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie na swojej nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji oraz wykorzystanie na swojej nieruchomości powstałego kompostu.
Zakup kompostowników mieści się w granicach art. 400a ust. 1 pkt 8 p.o.ś. - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
Uzasadnienie
Uchwała gminy w tej sprawie powinna być podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 8 p.o.ś., mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarowania odpadami biodegradowalnymi.
Uchwała powinna określać podmioty, którym przysługuje dofinansowanie z budżetu gminy oraz rodzaj zadania. Szczegółowy tryb postępowania o przyznanie dofinansowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania powinien określać regulamin przyznawania dotacji na zadania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegające na kompostowaniu odpadów organicznych będący załącznikiem do uchwały.
Alicja Brzezińska