Pytanie
Czy warunkiem koniecznym do tego, aby stłuczka szklana przestała być odpadem jest udział w tym procesie co najmniej dwóch różnych podmiotów tak jak to określa art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1179/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. ustanawiającego kryteria określające kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE L 337 z dnia 11 grudnia 2012 r., str. 31) - dalej rozporządzenie 1179/2012, tj. producent i inny posiadacz?
Czy w takim wypadku firma (np. huta szkła), która sama prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów szkła, a potem je przetapia, nie może przeprowadzić tej procedury?