Pytanie
Artykuł 127 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. stanowi, że starosta podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy, w której jest wnioskodawcą. W tym przypadku sprawę załatwia odpowiednio dyrektor regionalnego zarządu, marszałek województwa wyznaczony przez Prezesa Krajowego Zarządu albo starosta wyznaczony przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu.
Do dyrektora RZGW zwrócono się o wskazanie starosty do załatwienia sprawy. Dyrektor nie wskazał starosty, ale zażądał przesłania dokumentacji (m.in. operatu wodnoprawnego).
Czy ma prawo żądać pełnej dokumentacji i w jakim celu?
Na pewno nie ma prawa dokonywać jej oceny merytorycznej, bo zrobi to wskazany starosta. Akt pr. wod. tego nie reguluje. W przypadku wyłączenia organu w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. to wyłączony organ przesyła dokumenty do nowego wskazanego.