Pytanie
Firma świadcząca usługi przewozowe otrzymała w 2008 r. dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg od Urzędu Marszałkowskiego na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.).
Czy otrzymana dopłata stanowi przychód firmy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Nadmieniam, że kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.