Pytanie:
Czy inwestor do wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej musi dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na wszystkie działki wymienione we wniosku?

Odpowiedź:
Do wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej inwestor powinien przedstawić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na wszystkie działki wymienione w wniosku.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor powinien dołączyć projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Zgodnie zaś z art. 11i ust. 1 specustawy w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w specustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. z wyjątkiem art. 28 ust. 2 pr. bud. Z treści art. 32 ust. 1 i ust. 4 pr. bud. wynika m.in.: iż pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim: przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa; uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, złożeniu wniosku w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożeniu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie może zatem budzić wątpliwości, że inwestor zamierzający przystąpić do realizacji inwestycji drogowej w trybie specustawy powinien złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na te działki, które zostały wymienione we wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Nabycie prawa własności tych działek następuje jednak z mocy prawa z chwilą gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 specustawy na wniosek właściwego zarządcy drogi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniony interesem społecznym, gospodarczym lub wówczas, gdy jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wywołuje skutek prawny w postaci uprawnienia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi. W myśl bowiem art. 17 ust. 3 specustawy decyzja taka zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, a ponadto do rozpoczęcia robót budowlanych oraz do wydania przez właściwy organ dziennika budowy. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami