Odpowiedź:
W przypadku zamierzenia budowlanego: rozbudowy, nadbudowy budynku w projekcie budowlanym powinno znaleźć się przedstawione wewnętrzne wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (projekt wewnętrznych instalacji budynku).

Uzasadnienie:
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) został zmieniony przez art. 5 pkt 5 lit. a tiret siódme ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu brak jest wymogu uzyskania zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia w przypadku realizacji instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.
Porównując treść przepisu sprzed i po dokonanej nowelizacji należy zaznaczyć, że zwolnienie zostało uzupełnione o instalacje klimatyzacyjne oraz pojęcie „użytkowanego budynku”. W komentarzach dotyczących przedmiotowej zmiany podkreślane były dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne jakie powodowała poprzednia treść przepisu, która nie zawierała pojęcia „użytkowanego” budynku, co niejednokrotnie powodowało, że przepis był rozumiany również jako zwolnienie z przedstawiania w projekcie budowlanym nowobudowanego (rozbudowywanego) budynku wewnętrznych instalacji.
Zarówno zmiana przepisów pr. bud. wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlanego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) jak i następna korekta przepisu art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud., wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, nie uchyla oraz nie wyłącza obowiązywania przepisów rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - dalej r.s.z.f.p.b. Na podstawie treści § 11 ust. 2 pkt 8 i § 12 ust. 1 pkt 5 r.s.z.f.p.b. koniecznym elementem projektu budowlanego jest przedstawienie zarówno w opisie jak i części rysunkowej rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Budowa instalacji wymienionych w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 7 pr. bud. wewnątrz użytkowanego budynku nie będzie wymagać ani pozwolenia, ani zgłoszenia. W przekonaniu odpowiadającego, komentowany przepis odnosi się do wykonywania robót w istniejącym – użytkowanym legalnie budynku i nie ma wpływu na zakres i treść projektu budowlanego dla zamierzenia, na które składać będą się roboty polegające na rozbudowie (nadbudowie) użytkowanego budynku. Jeżeli zamierzenie budowlane stanowi: rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku, która wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w dołączonym projekcie powinny się znaleźć się przedstawione wewnętrzne instalacje zgodnie z przepisami r.s.z.f.p.b.

Maciej Czepiel, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 26.01.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów