Pytanie
Inwestor, który nie jest rolnikiem, posiada działkę rolną zaklasyfikowaną jako użytki rolne klasy III. Działka położona jest w granicach administracyjnych miasta, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma wydanych warunków zabudowy. Działka ma dostęp do drogi publicznej, a na sąsiedniej działce jest wybudowany jeden budynek w systemie zabudowy zagrodowej. W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, gdy między innymi teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. Warunek uzyskania takiej zgody na tereny użytków rolnych kl. III nakłada art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jednak w tej samej ustawie art. 10a mówi, że tego przepisu nie stosuje się dla gruntów rolnych w granicy miast.
Czy dla działki zaklasyfikowanej jako użytki rolne klasy III i leżącej w granicach administracyjnych miasta, możliwe jest uzyskanie przez inwestora niebędącego rolnikiem decyzji wz i budowa budynku jednorodzinnego?