Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany
Czy budowa tras rowerowych wymaga pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:
Droga (trasa) rowerowa w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud. stanowi w istocie budowlę. Zaś realizacja tego rodzaju obiektu nie została wymieniona w art. 29 pr. bud., który stanowi w istocie katalog przedsięwzięć budowlanych, których realizacja została wyłączona z konieczności uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego względu finalizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a więc budowa tras rowerowych wiązać się będzie z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie:
W przepisach ustawy pr. bud. definicja drogi (ścieżki) rowerowej nie występuje. Jednak z punktu widzenia tej regulacji w kontekście kwalifikacji konkretnego zamierzenia budowlanego najistotniejsze znaczenie mają cechy owego zamierzenia, które pozwalają na właściwą jego kwalifikację do jednej z trzech głównych kategorii obiektów budowlanych- budynków, budowli, bądź obiektów małej architektury.

Właściwa kwalifikacja pozwala bowiem na zorientowanie się, czy planowane zamierzenie budowlane znajduje się w katalogu obiektów i prac budowlanych, co do realizacji których ustawodawca nie wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym kontekście należy stwierdzić, że zgodnie z art. 3 pkt 3 pr. bud. droga (także rowerowa) jest budowlą, przez którą należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Powyższa definicja wskazuje, że budowlą są także obiekty liniowe.

Z kolei art. 3 pkt 3a pr. bud. określa, iż przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Tak więc analiza przepisu art. 3 pkt 3 w zw. z art. 3 pkt 3a wskazuje jasno, że droga (także rowerowa) jest niczym innym jak budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Wato w tym miejscu zaznaczyć, że art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) - dalej u.d.p. określa, że drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Jednocześnie w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) - dalej p.r.d., w art. 2 pkt 5 p.r.d. droga dla rowerów jest drogą lub jej częścią przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaś zgodnie z art. 4 pkt 11a p.r.d. droga rowerowa stanowi drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy.

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że sama budowa (nie przebudowa) drogi rowerowej, a więc w istocie budowa obiektu liniowego wchodzącego w skład zbiorczej kategorii budowli nie została wymieniona w katalogu zamkniętym z art. 2 pr. bud., który wyszczególnia rodzaje prac i obiektów, których realizacja nie jest związana z koniecznością uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, stąd też na realizację przedmiotowego zamierzenia konieczne będzie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Celowo zaakcentowano w tej odpowiedzi hasło budowa i skonfrontowano je z przebudową, bowiem przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 pr. bud. została wyłączona z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym kontekście należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 pkt 7a za przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami