Firma w 2016 r. uzyskała decyzję środowiskową w związku z rozbudową zakładu (powierzchnia przekształcona >0,5 ha, otulina Parku Krajobrazowego). Planowane jest założenie systemu na dachach nowo powstałych i istniejących już budynków. Czy urząd może wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli: powierzchnia systemu nie przekroczy 0,5 ha, powierzchnia systemu przekroczy 0,5 ha?

Odpowiedź:
Zabudowa systemami fotowoltaicznymi jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. Przepisy r.p.z.o.ś. nie uzależniają tej kwalifikacji ani od mocy systemów, ani od tego, czy zabudowa systemami ma dotyczyć powierzchni budynków, czy też nie. Określenie powierzchnia zabudowy na obszarach objętych formami ochrony przyrody nie mniejsza niż 0,5 ha oznacza, że przedsięwzięciem takim będzie zabudowa systemami fotowoltaicznymi już na powierzchni 0,5,ha i większej (wyrok NSA z 8.12.2016, II OSK 665/15). Przedsięwzięciem takim nie będzie zabudowa o powierzchni 0,49 ha.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga innych decyzji z zakresu ochrony środowiska. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami