Odpowiedź:
Jeżeli przedmiotowy staw będzie zasilany wyłącznie wodami gruntowymi oraz opadowymi i roztopowymi, to w mojej ocenie brak jest podstaw do kwestionowania możliwości realizacji takiego stawu na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.

Artykuł 123a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. wśród przypadków, w których należy wnieść sprzeciw, nie wymienia przypadku realizacji zadania na obszarze Natura 2000. Również art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. obowiązek rozważenia czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nakłada na organy właściwe do wydania decyzji, wymienionych w art. 96 ust. 2 u.o.o.ś., w tym pozwolenia wodnoprawnego, nie odnosząc tego obowiązku do przypadku realizacji przedsięwzięcia na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.

Wypada jednak zwrócić uwagę, że stosownie do art. 123a ust. 4 pkt 3 pr. wod. wnioskodawca do zgłoszenia musi dołączyć oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, zatem m.in. z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy też ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które mogą zawierać określone ograniczenia odnoszące się do realizacji takiego stawu na obszarze Natura 2000. W przypadku braku takiego oświadczenia, w myśl art. 123a ust. 6 pr. wod., na wnioskodawcę nakłada się obowiązek uzupełnienia wniosku, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w ustalonym terminie, organ wnosi sprzeciw. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami