Pytanie:
Czy planowana budowa parkingu przy drodze publicznej winna zostać poprzedzona uzgodnieniem z Policją, pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Odpowiedź:
Jeśli w związku z planowanymi robotami budowlanymi budowy parkingu usytuowanego przy drodze publicznej wystąpi konieczność zajęcia terenu pasa drogowego tej drogi, inwestor wraz z wnioskiem składanym do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zobowiązany jest dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy zajęcie pasa drogowego będzie mieć wpływ na ruch drogowy lub ograniczy widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych -§ 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - dalej r.w.z.z.p.

Sporządzenie przez inwestora projektu organizacji ruchu będzie konieczne również w przypadku, gdy wraz z wybudowaniem parkingu planowana jest budowa dojazdu do parkingu - § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - dalej r.w.z.r.

Na podstawie przepisów § 7 ust. 2 r.w.z.r. wraz z przedstawionym do zatwierdzenia projektem organizacji ruchu inwestor powinien dołączyć opinię właściwego organu Policji odpowiedniego do kategorii drogi publicznej. Opinia organu Policji nie jest wymagana jedynie w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego sporządzanego dla robót związanych z utrzymaniem dróg (§ 7 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 2 r.w.z.r.).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów