Odpowiedź:
Nie.

Uzasadnienie:
Sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym nie są przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (zob.: § 3 ust. 1 pkt 79 r.p.z.o.ś.), a tym samym nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zob.: art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Przepisy nie wprowadzają wyłączenia dla dróg wewnętrznych.

Ewa Florkiewicz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 2.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów