- Partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Nowe prawo wyeliminuje zbędne obciążenia biurokratyczne oraz przyczyni się do aktywizacji podmiotów publicznych – wynika z komunikatu przekazanego przez Centrum Informacyjne Rządu.

Zniesiony zostanie ponadto obowiązek przeprowadzania kosztownych i uciążliwych analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach PPP. Zgodnie z projektem ustawy, podmiot publiczny i prywatny będą zawierać umowę, w której partner prywatny (przedsiębiorca, również zagraniczny) zobowiązuje się zrealizować zadanie za wynagrodzeniem oraz ponosi w całości lub części wydatki z nim związane. Podmiot publiczny (może nim być jednostka sektora finansów publicznych lub inna osoba prawna) zobowiązuje się do współdziałania w przedsięwzięciu poprzez wniesienie w szczególności wkładu własnego. Wkładem własnym, zgodnie z projektem, może być poniesienie części wydatków na realizację przedsięwzięcia lub składniki majątkowe (nieruchomość, jej część, przedsiębiorstwo, rzecz ruchoma lub prawo majątkowe) wniesione poprzez sprzedaż, użyczenie, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Projekt zakłada, że na czas realizacji przedsięwzięcia w formie PPP, będzie możliwe nieodpłatne przekazanie nieruchomości partnerowi prywatnemu lub spółce. Składnik majątkowy wniesiony przez podmiot publiczny będzie podlegał zwrotowi, jeżeli partner prywatny nie wykorzysta go zgodnie z przeznaczeniem, a także po zakończeniu umowy PPP. Zaproponowane przepisy mówią, że partnerowi prywatnemu będzie przysługiwało – w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu – prawo pierwokupu nieruchomości, która była wkładem własnym lub służyła do realizacji przedsięwzięcia.

Strona publiczna ma mieć prawo do bieżącej kontroli wykonania zadania przez partnera prywatnego. Strony umowy o PPP powinny współdziałać w wykonaniu zadania i każda z nich powinna ponosić ryzyko powodzenia przedsięwzięcia. Jeżeli partner prywatny np. świadczy usługi bez jednoczesnego utrzymywania lub zarządzania składnikami majątkowymi niezbędnymi do wykonywania takich usług to – w zależności od wynagrodzenia - jest to zwykłe zamówienie publiczne lub koncesja na usługi. Przedsięwzięciem może być budowa, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające wartość lub użyteczność.

Dzięki nowym rozwiązaniom podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wspólnie z firmami komercyjnymi, będą mogły budować i utrzymywać m.in. szkoły, szpitale, hale sportowe, oczyszczalnie ścieków, drogi. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o planowanym partnerstwie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przepisy projektowanej ustawy określają, że wyboru partnera prywatnego można dokonać w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w trybie zaproponowanym w projekcie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa o partnerstwie prywatno-publicznym może przewidywać również założenie przez partnerów celowej - spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Jednakże cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową.

Zgodnie z przepisami, realizacja PPP w formie spółki zakłada, że wkład własny będzie jednocześnie aportem w spółce celowej. Projekt przewiduje ponadto, że prawo pierwokupu akcji lub udziałów partnera prywatnego w spółce przysługuje podmiotowi publicznemu.
Przedsięwzięcia, w których wkład budżetu państwa w ich realizację będzie przekraczał 100 mln zł będą wymagały zgody ministra finansów. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy jednak środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mówią przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a więc projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Termin na wydanie zgody ma wynieść 6 tygodni.

Ponadto przepisy projektu ustawy wyraźnie dopuszczają możliwość dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w formie PPP środkami unijnymi. Zachowane będą preferencyjne zasady opodatkowania uczestników przedsięwzięć w ramach PPP. Wkład podmiotu publicznego otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie będzie wolny od podatku dochodowego. Zgodnie z założeniami, rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy wyeliminują nadmierne obciążenia, dając zainteresowanym większą swobodę kształtowania partnerstwa, ochronę interesów publicznych i interesów partnerów prywatnych.

Ważnym przesłaniem projektowanej ustawy jest fakt, że jej przepisy nie narzucają ściśle określonego katalogu przedsięwzięć, jakie będzie można realizować w formule PPP. Wystarczy, że obie strony ustalą, że wynagrodzenie będzie uzależnione od wyników pracy partnera prywatnego i obie strony podzielą się ryzykiem. Taka forma współpracy jest stosowana w praktyce w wielu państwach Europy, w USA czy w Kanadzie.
Projekt ustawy jest częścią Pakietu na rzecz przedsiębiorczości.