Podczas spotkania ministrowie omawiali kwestie dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu i stanowiska na grudniowy szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie. Odnieśli się do działań, jakie należy podjąć po zakończeniu obowiązywania Protokołu z Kioto.

We wspólnym oświadczeniu podpisanym 8 listopada br. mowa jest m.in. o przyszłości globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu, które powinno zobowiązywać największych emitentów do podejmowania odpowiednich działań.

Odbyła się również dyskusja na temat opcji zwiększenia celów redukcyjnych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych i Mapy drogowej w kierunku niskoemisyjnej gospodarki w 2050 r.

- Uczestnicy spotkania we wszystkich omawianych punktach wykazywali dużą jednomyślność - m.in. podkreślili znaczenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wskazali, że przyszłe działania w tym zakresie wymagają ostrożnej oceny pod kątem potencjalnych kosztów, korzyści i wpływu na sektory przemysłowe w poszczególnych państwach członkowskich UE, w kontekście minimalizacji ryzyka ucieczki emisji – powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Ministrowie środowiska V4 byli także zgodni, co do możliwości przyznawania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego (zgodnie z art. 10c dyrektywy EU ETS).Jego modernizacja w krajach członkowskich, w których gospodarka w dużym stopniu uzależniona jest od węgla, służyć będzie redukcji emisji generowanej przez ten rodzaj przemysłu.

Zajęto się również tematyką dotyczącą nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i polityki spójności po roku 2014. Ministrowie wymienili się też doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem funduszy europejskich w sektorze środowiska.

W oświadczeniu ministrów pojawiły się zapisy dotyczące procesu Rio+20 – konferencji mającej na celu odnowienie zobowiązań politycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podkreślili oni, że głównym celem Rio +20 jest zapewnienie nowego impulsu do wdrożenia praktycznych instrumentów przyspieszających realne korzyści dla codziennego życia ludzi w perspektywie długoterminowej. Według UE główne wyniki Konferencji Rio +20 powinny zawierać „mapę drogową w obszarze zielonej gospodarki” złożoną z konkretnych celów i działań na szczeblu międzynarodowym, jak również pakiet reform prowadzących do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

Podczas spotkania w Czechach zadeklarowano wolę dalszej współpracy w obszarze ochrony powietrza i wymiany informacji. Ministrowie uzgodnili, że będą wspierać wspólne projekty dotyczące współpracy transgranicznej w tej dziedzinie.

Kolejnym tematem rozmów ministrów środowiska V4 były kwestie dotyczące doświadczeń we wdrażaniu Programu Natura 2000. Podkreślono, że przyszłe finansowanie zarządzania tymi obszarami ma duże znaczenie dla osiągnięcia celów Natura 2000.

XVIII Spotkanie Ministrów Środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonej formule V4+ odbywało się 7 i 8 listopada br. w miejscowości Zbiroh w Czechach. W obradach wzięły także udział delegacje z Bułgarii i Rumunii. Dwudniową debatę zakończyło podpisanie przez ministrów środowiska Polski, Słowacji i Czech oraz ministra rozwoju obszarów wiejskich Węgier wspólnego oświadczenia w sprawie dalszej współpracy.

***

Grupa Wyszehradzka (V4 lub tak zwany „Czworokąt Wyszehradzki”) to nieformalne ugrupowanie regionalne czterech środkowoeuropejskich krajów - Republiki Czech, Republiki Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej. Powstała w 1991 r.

Przedstawiciele Ministerstw spotykają się od maja 1999 roku, regularnie raz lub dwa razy do roku, na spotkaniach Państw Grupy Wyszehradzkiej do spraw ochrony środowiska. Spotkania mają charakter: „okrągłego stołu". Zakończone zostają przyjęciem (podpisaniem) Wspólnego Oświadczenia.

Spotkania służą omówieniu bieżących problemów współpracy pomiędzy krajami, w ramach wspólnych interesów, w tym wzmocnienia wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a także ochrony przyrody i bioróżnorodności.

W 2011 r. przypada dwudziesta rocznica współpracy w ramach V4.