Wprowadzający sprzęt oraz autoryzowany przedstawiciel wpisani do rejestru mają obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wysokości opłat rocznych wynikają z tych samych regulacji co opłat rejestrowych, czyli dla:

- wprowadzającego sprzęt stawki opłat rocznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1649).

- autoryzowanego przedstawiciela wysokość opłaty rocznej wynosi 2000 zł i wynika z art. 116 ust. 13 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).

Przypominamy, że w roku, w którym wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel uzyskał wpis w rejestrze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie wnosi opłaty rocznej.

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z dnia 26 lutego 2016 r.