Odpowiedź:
Stosownie do art. 52 ust. 3 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej jest dopuszczalne jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi. W mojej ocenie sama dokumentacja hydrologiczna może być niewystarczająca do prawidłowego określenia zasięgu tej strefy.

Zawartość wniosku o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych czy powierzchniowych, a także obszar na którym taka strefa powinna być ustalona, w przepisach pr. wod. nie został określony.

Zakres informacji, niezbędnych do zamieszczenie we wniosku o ustalenie strefy ochrony bezpośredniej, w mojej ocenie, powinien wynikać z wymogów wynikających z art. 53 oraz art. 54 ust. 1 pr. wod. W świetle tych przepisów we wniosku o ustalenie tej strefy należałoby m.in. wyznaczyć obszar ochrony bezpośredniej; określić formę jego ogrodzenia oraz sposób oznaczenia jego granic; wymienić prace niezbędne do wykonania w celu zachowania warunków, o których mowa w art. 53 ust. 2 pr. wod.; określić propozycje robót oraz innych czynności, których wykonanie powinno być zakazane lub ograniczone na terenach ochrony pośredniej. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami