Pytanie
Komendant Straży Pożarnej na podstawie art. 65 k.p.a. przekazał postanowieniem sprawę do załatwienia PINB według właściwości. Sprawa dotyczy zadymiania posesji. We wniosku nie ma mowy o robotach budowlanych, a jedynie o uciążliwościach związanych z dymem i swądem związanym z paleniem przez sąsiada w piecu c.o. Powyższa sprawa nie należy do kompetencji organu nadzoru budowlanego, a przekazanie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami k.p.a. nie powinno być dokonane postanowieniem lecz zwykłym pismem.
Co może zrobić PINB, skoro nie uważa się za organ właściwy do rozwiązanie sporu o zadymianie posesji, a przekazanie nastąpiło z naruszeniem przepisów k.p.a. - postanowieniem, na które służy zażalenie?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego winien zwrócić podanie wnoszącemu z uwagi na okoliczność, że z treści podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, a nie organ administracji publicznej.
Uzasadnienie
Na początku trzeba wskazać, że Komendant Straży Pożarnej, przekazując na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., postanowieniem, do organu nadzoru budowlanego, sprawę dotyczącą zadymiania posesji, postąpił nieprawidłowo. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że art. 65 k.p.a. dotyczy wyłącznie przekazania podania w sprawie indywidualnej rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej przez organy administracji publicznej. Niedopuszczalne jest zatem zastosowanie tego przepisu do przekazania sprawy o charakterze cywilnoprawnym. Sprawa dotycząca zadymiania posesji i uciążliwości z tym związanych ma charakter cywilnoprawny – zob. wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2011 r., II OSK 563/10 oraz WSA z dnia 29 stycznia 2010 r., II SA/Ke 706/09, LEX 601254. Zatem komendant straży pożarnej w ogóle nie miał podstawy prawnej do zastosowania art. 65 k.p.a. Prawidłowym przepisem, jaki winien zostać zastosowany w tym przypadku jest art. 66 § 3 k.p.a. Na jego podstawie komendant winien był zwrócić podanie wnoszącemu, z uwagi na okoliczność, że w sprawie dotyczącej zadymiania posesji właściwym jest sąd powszechny. Niezależnie od tego, nieprawidłowa była również sama forma przekazania – postanowienie. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r. brak jest podstawy prawnej do wydania postanowienia w przedmiocie przekazania podania organowi właściwemu do jego załatwienia. Przekazanie następuje przy piśmie, zaś o fakcie przekazania podania należy zawiadomić wnoszącego to podanie. W związku z tym należy poddać w wątpliwość związanie organu nadzoru budowlanego postanowieniem komendanta o przekazaniu sprawy według właściwości, a także skuteczność prawną takiego przekazania z uwagi na dokonanie go bez podstawy prawnej.
Z tych względów uzasadnionym jest stwierdzenie, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie był związany wydanym przez komendanta postanowieniem o przekazaniu sprawy. Jednakże aby nie narazić się na zarzut działania podjętego w warunkach przewlekłości, organ nadzoru budowlanego nie powinien przekazywać podania ponownie do komendanta, w celu zastosowania przez niego art. 66 § 3 k.p.a., ale samodzielnie zastosować ten przepis i postanowieniem zwrócić wnoszącemu podanie wyjaśniając, że w kwestiach immisji właściwy jest sąd powszechny.
Dodatkowo warto zasygnalizować, że w sprawie wykluczone jest także wystąpienie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, będącego organem niewłaściwym w sprawie zadymiania, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Bowiem spór kompetencyjny może zaistnieć w sprawie z zakresu administracji publicznej, w której jeden z pozostających w sporze organów jest właściwy. Nie może być uznane za spór kompetencyjny żądanie wskazania organu właściwego w przypadku, gdy sprawa nie została skutecznie przekazana do innego organu administracji publicznej w trybie art. 65 § 1 k.p.a. przez organ, który uznał się za niewłaściwy – zob. postanowienie NSA z dnia 7 sierpnia 2009 r., I OW 71/09, LEX 552370.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek