Jakie kroki należy podjąć i jakie zastosować przepisy w sytuacji opisanej poniżej?

Zarządca drogi wystosował pismo do starosty o wskazanie rozwiązania problemu uciążliwości dla mieszkańców powodowanej hałasem i kurzem na drodze dojazdowej do zakładu. Owy "zakład" prowadzi odzysk odpadów R14 poza instalacją (wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych), zgodnie z zezwoleniem, przed wydaniem którego uzyskano pozytywną opinię prezydenta, pod którego "podlega" ww. zarządca.

Czy zobowiązać zarządzającego drogą do przedłożenia przeglądu ekologicznego i w oparciu o jego wyniki nałożyć na zarządcę drogi obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia?

Czy zarządca może np. postawić znaki ograniczające tonaż aut jeżdżących po zarządzanej drodze?

Droga ta jest jedyną drogą dojazdową do terenu, na którym prowadzony jest od 2 lat odzysk.

Odpowiedź:

Niestety z treści pytania trudno jednoznacznie wnioskować, jaki charakter mają naruszenia, czy uciążliwości, co jest bezpośrednią ich przyczyną, a także kto jest sprawcą ewentualnego oddziaływania. Trudno zatem wskazać jednoznaczne rozwiązanie. Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., przewidują możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska i prowadzącego instalację, jak również podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność nie jest związana z eksploatacją instalacji, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237 i 241 ust. 1 p.o.ś.).

Z wykładni przywołanych przepisów wynika, że do nałożenia obowiązku przeglądu ekologicznego, koniecznym i wystarczającym jest stwierdzenie okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko lub możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko z działalności podmiotu korzystającego ze środowiska innej niż eksploatacja instalacji. Przepis art. 241 ust. 2 p.o.ś., stanowi, że w sytuacjach, gdy przegląd ekologiczny dotyczy drogi, obowiązek sporządzenia przeglądu spoczywa na zarządzającym drogą. Ponieważ jak wskazano na wstępie, z treści pytania trudno jednoznacznie wnioskować co jest bezpośrednią przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko oraz czy rzeczywiście takie oddziaływanie ma miejsce, w mojej ocenie, należy przede wszystkim bezspornie określić co jest faktycznym źródłem uciążliwości, eksploatacja drogi, czy prowadzony odzysk i działania mu towarzyszące.

Od takiej bowiem analizy wstępnej, zależeć będzie sposób dalszego postępowania. Warto zwrócić uwagę, że pewne możliwości ograniczania oddziaływania na środowisko, wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania odpadów, daje również ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., w szczególności warto zwrócić uwagę na art. 8, art. 30 u.o. Ponadto należy pamiętać o treści art. 115a p.o.ś. Jednak tego rodzaju decyzji nie wydaje się jeżeli hałas powstaje m.in. w związku z eksploatacją dróg. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), podstawą do ewentualnej zmiany organizacji ruchu na drodze istniejącej, jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Zarząd drogi może oczywiście przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu.