Pytanie:
Czy na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 10 u.g.n. można w trybie bezprzetargowym zbyć parafii nieruchomość celem budowy plebanii?
Czy budowa plebanii mieści się w definicji działalności sakralnej (art. 60 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej)?

Odpowiedź:

Budowa plebanii nie mieści się w definicji działalności sakralnej, a co za tym idzie nie zachodzi tutaj przesłanka z art. 37 ust. 2 pkt 10 u.g.n. zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

Uzasadnienie:
W myśl art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej. Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – dalej u.s.p.k.k. stanowi, iż inwestycją sakralną jest budowa, rozbudowa, odbudowa kościoła lub kaplicy, a także adaptacja innego budynku na cele sakralne.

Jeśli więc obiekt budowlany ma służyć celom sakralnym, zasadne będzie zaliczenie go do kategorii inwestycji sakralnych. Natomiast obiekty budowlane przeznaczone do innych celów, ale przy budowie których inwestorem była kościelna osoba prawna, zaliczone powinny być do inwestycji kościelnych. Sakralny oznacza "dotyczący kultu religijnego, służący kultowi religijnemu; kościelny, religijny".

Zatem inwestycją sakralną będzie m.in. przystosowanie budynku do celów związanych z kultem religijnym lub służącym kultowi religijnemu. Plebania nie jest obiektem sakralnym. Wynika to z art. 60 ust. 2 u.s.p.k.k., który stanowi, iż budynki położone w sąsiedztwie obiektów sakralnych, stanowiące mieszkanie proboszcza lub rektora i kancelarię parafialną lub kancelarię rektora (plebanię), budynki stanowiące mieszkanie wikariuszy (wikariatkę), budynki stanowiące mieszkanie pracowników świeckich parafii lub rektoratu (organistówkę), budynki punktu katechetycznego i budynki domu zakonnego związanego z duszpasterstwem w tym obiekcie sakralnym albo świadczeniem w nim pomocy są "budynkami towarzyszącymi" obiektom sakralnym.

W związku z powyższym budowa plebanii nie mieści się w definicji działalności sakralnej, a co za tym idzie nie zachodzi tutaj przesłanka z art. 37 ust. 2 pkt 10 u.g.n. zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów