Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Inwestor chce pomieszczenie warsztatowe przeznaczyć na kotłownię i wybudować w tym pomieszczeniu komin.

Czy inwestor chcący przeznaczyć pomieszczenie na kotłownię oraz wybudować w nim komin, powinien zgłosić zmianę sposobu użytkowania czy uzyskać pozwolenie na budowę?

Odpowiedź

Roboty, o których mowa w treści zadanego pytania z pewnością wymagają wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Są to prace, które nie mogą być kwalifikowane jako remont, gdyż tego typu roboty polegają – stosownie do treści art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. - na wykonywaniu w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobówbudowlanychinnych niż użyto w stanie pierwotnym. Budowa komina w już istniejącym budynku stanowić będzie zatem przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a pr. bud. tj. wykonywanie robótbudowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektubudowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Zmiana sposobu użytkowania uregulowana została z kolei w treści art. 71 ust. 1 pr. bud. Zgodnie z tym przepisem przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana przeznaczenia pomieszczenia warsztatowego na kotłownię stanowi niewątpliwą zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, chociażby ze względu na szczególne wymagania techniczne, które stawia się tego typu częścią obiektów. Konieczne będzie zatem również dokonanie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .