Pytanie:
Czy budowa garażu wolnostojącego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:
Zagadnienia związane z wymogami w zakresie uzyskania na planowane roboty budowlane zezwolenia w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również zwolnienia z tego obowiązku zostały uregulowane w treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

W świetle powołanego przepisu budowa garażu wolnostojącego będzie zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy:
1) planowany obiekt posiadać będzie powierzchnię zabudowy do 35 m2; oraz
2) spełniony zostanie warunek posadowienia na danej działce budowlanej nie więcej niż 2 tego typu obiektów na każde 500 m działki.

W przypadku spełnienia obu powyższych przesłanek inwestor zwolniony będzie z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami