Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Odpowiedź

Katalog przedsięwzięć kwalifikowanych ustawowo jako stanowiące realizację tzw. celu publicznego został zawarty w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518) – dalej u.g.n. Oczywiście żaden z przypadków wymienionych w ww. art. 6 u.g.n. nie dotyczy bezpośrednio konkretnego typu, indywidualnie wskazanych obiektów i inwestycji, lecz wskazuje na ogólne kategorie przedsięwzięć, które powinny być kwalifikowane jako inwestycje realizujące tzw. cel publiczny.


Zgodnie z treścią art. 6 pkt 6 u.g.n. cel publiczny w rozumieniu tej ustawy kwalifikować należy budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych.


Budowy centrum szkoleniowego Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej nie kwalifikowałbym zatem jako celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 6) u.g.n. Nie jest to bowiem obiekt urzędowy organów władzy, organów administracji, sądu, czy prokurator. Nie jest to także szkoła publiczna. Tym samym kwalifikowanie tego typu obiektu na podstawie art. 6 pkt 1) u.g.n. uznać należy za błędne.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .