Raporty Komisji Europejskiej wskazują, że obecne systemy wspierania energetyki odnawialnej nie zapewnią realizacji długofalowych celów, do których wykonania zobowiązały się poszczególne kraje Unii. Bruksela zwraca także uwagę na potrzebę sformułowania wspólnych mechanizmów wsparcia OZE po 2020 r., czyli po roku, do którego państwa członkowskie posiadają wiążące cele w zakresie rozwoju swoich potencjałów OZE.

KE wskazuje, że także po roku 2020 energetyka odnawialna w Europie musi być wspierana, ale jednocześnie wśród urzędników Komisji pojawiają się głosy opowiadające się za ograniczeniem subsydiów dla OZE przy jednoczesnym poprawieniu ich efektywności.

Jak wynika z wypowiedzi Philipa Lowe, Dyrektora Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej, unijne regulacje powinny prowadzić do stworzenia sytuacji, w której energetyka odnawialna będzie całkowicie konkurencyjna w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Lowe na łamach "Die Presse" zapowiada stworzenie jednego, europejskiego modelu wsparcia dla OZE i zapewnia, że po 2020 roku energetyka wiatrowa i słoneczna powinny być już całkowicie konkurencyjne kosztowo w porównaniu z energetyką konwencjonalną.

Aby jednak tak się stało, konieczne wydaje się wspieranie nie - samych OZE - ale inwestycji, które umożliwią bardziej optymalne wykorzystanie produkowanej w nich energii - a więc choćby sieci energetycznych, inteligentnego opomiarowania czy technologii magazynowania energii.