W treści zawarto również informacje o możliwości wystąpienia szkody w środowisku w pozostałych elementach przyrody, takich jak woda czy też powierzchnia ziemi.

Broszura kierowana jest głównie do osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie - choćby indywidualne gospodarstwa rolne. Akcentuje problem, jakim jest przede wszystkim zmiana sposobu użytkowania gruntów - z terenów łąkowych na grunty rolne, osuszanie terenów w wyniku przeprowadzania prac melioracyjnych, zastosowanie osadów ściekowych oraz składowanie odpadów czy mas ziemnych na gruntach rolnych.

Materiał ma przybliżyć przepisy prawne ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, obowiązki z niej wynikające oraz konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Publikacja ma także zwrócić uwagę na sytuację, kiedy szkody wyrządzone środowisku naturalnemu jeszcze nie wystąpiły, ale istnieje bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich szkód i jest czas aby podmioty gospodarcze podejmowały niezwłocznie niezbędne środki zapobiegawcze.

Broszura zostanie przekazana do gmin oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, w celu jak najszerszego jej upowszechnienia. Dostępna jest również w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu i na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem www.gdos.gov.pl/files/News_zal/20120206_broszura.pdf

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 7 lutego 2012 r.