Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Wejście do warsztatu położone jest w odległości normatywnej od miejsca do gromadzenia odpadów stałych, jednak brama garażowa nie.
Czy bramę garażową należy również traktować jako wejście?
Czy odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych odnosi się również do bram garażowych warsztatu mechanicznego?

Odpowiedź
Parametry techniczno – budowlanej przewidziane dla miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych zostały uwzględnione w treścirozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Zgodnie z treścią § 23 ust. 1 r.w.t. odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3 r.w.t., powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkówz pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką, przy czym zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Jednocześnie – zgodnie z § 22 ust. 4 r.w.t. odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3 r.w.t., nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynkumieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynkówna terenach zamkniętych. W cytowanym przepisie mowa jest wyraźnie o wejściu do obsługiwanego budynku, nie zaś o wjeździe. Stąd też uznać należy ze brama garażowa nie powinna być kwalifikowana jako wejście. Stąd też należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku przepisy warunków technicznych zostały zachowane.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .