Zakład produkuje ścieki przemysłowe, które gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym, następnie opróżnianym przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Czy na odprowadzanie ścieków do zbiornika, jeśli zawierają one substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988, z późn. zm.), wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Czy odprowadzanie ścieki powinny spełniać kryteria narzucone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z.?
Czy poza umową z firmą ascenizacyjną, konieczne jest jeszcze zawarcie jakiejś umowy, np. z właścicielem oczyszczalni? Jakie inne wymagania powinny spełnić ścieki?


Odpowiedź:

Kwestie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego reguluje art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - dalej pr. wod.


Rozszerzenie obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego również na sytuacje, które nie dotyczą bezpośredniego wprowadzania ścieków do środowiska zostało podyktowane tym, że ww. substancje w istotny sposób ograniczają i utrudniają właściwe korzystanie z zasobów wodnych i dlatego ich obieg w środowisku musi podlegać pełnemu nadzorowi administracyjnemu.


W rozważanej sytuacji, kiedy ścieki przemysłowe zawierające ww. substancje będą za pośrednictwem przewoźnika wprowadzane na cudzą oczyszczalnię przedmiotowym pozwoleniem powinien legitymować się podmiot wytwarzający tego typu ścieki, stając się tym samym odpowiedzialnym za ich jakość. W ten sposób "wytwórca" ścieków generujących substancje szkodliwe dla środowiska wodnego będzie zobligowany do prowadzenia działań zapewniających ograniczanie ich powstawania u źródła (np. zmian technologii produkcji, surowców itp.).


W rozważanym przypadku tego rodzaju ścieki przemysłowe są przejściowo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Zatem ww. obiekt prawdopodobnie pełni rolę stacji zlewnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., czyli służy do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia.


Wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g., korzystający z takiego rozwiązania powinien posiadać umowę zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu zgromadzonych w nim nieczystości ciekłych (ścieków). Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 u.u.c.p.g. przedsiębiorcy wykonujący tego rodzaju specyficzne usługi powinni posiadać zezwolenia, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2a u.u.c.p.g., przedsiębiorcy ubiegający się o takie zezwolenie muszą udokumentować gotowość odbioru dowożonych ścieków przez stację zlewną. W zezwoleniu takim należy bowiem określić stację zlewną, o czym stanowi art. 9 ust. 1aa u.u.c.p.g.


Stosownie do art. 131 ust. 3 pr. wod., zainteresowany wydaniem pozwolenia w trybie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. do wniosku powinien dołączyć zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalni/stacji zlewnej), do których będą wprowadzane jego ścieki. W rozważanej sprawie istotne będzie wylegitymowanie się umową zawartą z przewoźnikiem w na podstawie u.u.c.p.g., który to dokument będzie dowodem korzystania z usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.


Jeżeli chodzi o kwestie dot. spełnienia wymogów jakościowych dla podmiotu stosującego analizowane rozwiązanie, należy zauważyć, że nie będzie on korzystał bezpośrednio ze środowiska, tylko z cudzych urządzeń kanalizacyjnych. Dlatego też nie będą miały tu zastosowania regulacje powołanego w pytaniu r.w.ś.w.z., które obejmują wyłącznie standardy jakościowe dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Dlatego też na uwadze należy mieć tu wymagania jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).