Do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., gdyż nie posiadają one statusu pracownika. W związku z tym nie przysługuje im urlop macierzyński przewidziany w art. 180 § 1 k.p. Przedsiębiorcza mama, która urodziła dziecko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego może natomiast pobierać zasiłek macierzyński przez cały okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wynika to z treści art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy 

z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p.

Czytaj: Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury

Zgodnie z treścią art. 17 u.ś.p., ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Autorka Meritum Ubezpieczeń Społecznych Magdalena Kostrzewa, tłumaczy jednak, że tego przepisu nie stosujemy wobec przedsiębiorczych matek pobierających zasiłek macierzyński:

- W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona może wykonywać pracę zarobkową np. pozarolniczą działalność gospodarczą, gdyż do tego zasiłku nie stosuje się art. 17 ust. 1 u.ś.p.

W związku z tym przedsiębiorca, pobierając zasiłek macierzyński, może w dalszym ciągu wykonywać czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub podejmować inne dodatkowe zatrudnienie. Z tego powodu nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Często zdarza się jednak, że przedsiębiorcza mama nie jest w stanie pogodzić obowiązków rodzicielskich z wykonywaniem własnej działalności. Jeżeli inna osoba (np. niania lub tata) przejmie opiekę nad dzieckiem, kobieta może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego i powrócić do obowiązków związanych z prowadzeniem własnej firmy.

- Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, ubezpieczona może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres. Ponadto ubezpieczona może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - wyjaśnia Magdalena Kostrzewa.

W takim przypadku zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 29 ust. 4a u.ś.p.).

Masz problem z interpretacją przepisów ubezpieczeniowych? Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania znajdziesz w Meritum Ubezpieczeń Społecznych 2014.

 

Autorami naszego poradnika są głównie praktycy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy na co dzień parają się problematyką ubezpieczeniową. Poza omówieniami, w opracowaniu przedstawiono obszernie orzecznictwo sądowe oraz liczne przykłady. Pozycja do kupienia w księgarni internetowej profinfo.pl