Zgodnie z założeniami Polskiej inspekcji Pracy kontrole zaplanowane poprzedzone zostaną wysyłką informacji uprzedzającej o możliwej wizycie inspektora pracy wraz z przygotowaną przez PIP ankietą umożliwiającą pracodawcy samokontrolę stanu bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Pracodawcy będą mieli możliwość skorzystania z programu prewencyjnego, który zakłada dokonanie we współpracy z inspektorem pracy oceny warunków pracy w zakładzie i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Do poszczególnych grup uczestniczących w procesie budowlanym – inwestorów, projektantów, pracodawców, kierowników budów, majstrów oraz szeregowych pracowników skierowane zostaną działania informacyjne uzupełnione kampanią społeczną wykorzystującą media masowe, nośniki reklamy zewnętrznej, ogłoszenia prasowe, radio i telewizje regionalne. Płatny przekaz uzupełniony zostanie działaniami opartymi na współpracy non-profit z mediami.
W odniesieniu do inwestorów podkreślona zostanie duża rola uwzględnienia wydatków na bezpieczeństwo pracy już na etapie planowania inwestycji, a także nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp nad wykonawcami. Stymulowanie inwestorów, aby uwzględniali przeznaczanie określonych środków finansowych już na etapie akceptacji projektu i planowania inwestycji, wydaje się szczególnie istotne zgodnie z zasadą eliminowania ryzyka u źródła.

Szczególny nacisk położony zostanie także na egzekwowanie zasady pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej – organizacji pracy w ten sposób by unikną całkowicie „pracy na wysokości” wszędzie tam gdzie to możliwe. Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy będą pomocne przy identyfikacji właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych możliwych do wykorzystania w konkretnych sytuacjach. Dzięki powszechnemu mailingowi inspekcja pracy chce dotrzeć do większości spośród zarejestrowanych obecnie przedsiębiorców zatrudniających pracowników w branży budowlanej (zgodnie z danymi GUS – około 68 tysięcy podmiotów. Stałym nadzorem zostaną objęte inwestycje duże, na mocy prawa budowlanego, objęte obowiązkiem zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkania informacyjne z udziałem inspektora pracy, generalnego wykonawcy i wszystkich podmiotów realizujących prace na terenie budowy prowadzone były dotychczas z dobrym skutkiem w większości okręgowych inspektoratów pracy. W nadchodzącym okresie zakładamy że wszystkie zgłaszane budowy objęte zostaną monitoringiem inspekcji pracy.

Kampanii skierowanej do pracodawców i uczestników procesu budowlanego towarzyszyć będzie szeroko zakrojona kampania społeczna, której zadaniem jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Realizowana we współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami i partnerami społecznymi wykorzysta media masowe i branżową prasę.