Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy złożenie po terminie ustawowym sprawozdania "zerowego" o opłacie depozytowej, do którego podmiot nie był zobowiązany (nie pobierał opłaty depozytowej w danym roku) stanowi naruszenie przepisów?


Odpowiedź:

Jeżeli sprzedawca nie pobrał opłaty depozytowej, to tym samym nie jest obowiązany do złożenia sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. Nie ma więc znaczenia, w jakim terminie przedsiębiorca złożył to sprawozdanie, ponieważ podmiot ten nie był zobowiązany do jego złożenia.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) zobowiązuje sprzedawcę detalicznego baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania.

Jednocześnie sprzedawca detaliczny jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

W przypadku niezwrócenia przez nabywcę zużytej baterii lub akumulatora sprzedawca detaliczny ma obowiązek przekazać nieodebraną opłatę depozytową na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Jednocześnie sprzedawca ten jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Jak więc widać z powyższego, sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej dotyczy tylko tych sprzedawców, którzy pobrali opłatę depozytową i nieodebraną opłatę przekazali do urzędu marszałkowskiego. Jeżeli więc nie pobrali Państwo opłaty depozytowej, to tym samym nie byli Państwo obowiązani do złożenia sprawozdania, o którym mowa powyżej. Jeżeli jednak złożyli Państwo to sprawozdanie, to przekroczenie terminu wyznaczonego w ustawie na jego złożenie nie będzie naruszeniem przepisów, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, nie mieli Państwo obowiązku złożenia tego sprawozdania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.