1 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
26. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2014.
Publikacja ta zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Umowy w obrocie gospodarczym.
Autorzy: Andrzej Koch (redaktor naukowy), Jacek Napierała (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2015.
W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. 

Umowy w obrocie gospodarczym
Andrzej Koch (redaktor naukowy), Jacek Napierała (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks spółek handlowych. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. 

Fragment publikacji (.pdf)