Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1342). Ze względu na zmiany w zakresie procesów odzysku, które wprowadziła ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, rozporządzenie to utraci moc w styczniu 2015 r. Stąd potrzeba wydania nowego aktu.

Nowe wzory będą zbliżone do dotychczas obowiązujących - będą zawierały niezbędne dane wskazane w art. 53 i 54 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Prowadzący zakłady przetwarzania wydają wprowadzającym sprzęt zaświadczenia o zużytym sprzęcie. Dokumenty te są niezbędne wprowadzającym sprzęt do dokumentowania prawidłowego wywiązywania się z obowiązków ustawowych. Prowadzący zakłady przetwarzania przekazują odpady powstałe ze zużytego sprzętu do podmiotów prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. Tym samym prowadzący zakład przetwarzania, aby wystawić prawidłowe zaświadczenie o zużytym sprzęcie musi posiadać informacje od podmiotów dokonujących recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku w celu zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia tych zaświadczeń.