Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r.

Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego. Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość.

Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy - tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości.

Nowe regulacje mają też m.in. pomóc samorządom walczyć z nielegalnymi reklamami. Kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami będzie obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana będzie jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara będzie nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale w przypadku niemożności jego ustalenia karani będą właściciele nieruchomości, na której stoi reklama. Możliwość zastosowania kary, która będzie czterdziestokrotnością opłat reklamowych, to znacznie surowsze rozwiązanie niż to, które zaproponowali pierwotnie posłowie, uchwalając ustawę w marcu. Wtedy Sejm zdecydował, że kary za nielegalne reklamy będą mogły wynosić najwyżej 5 tys. zł. Senatorowie uznali jednak, że to stawki zbyt niskie i wprowadzili do ustawy poprawkę, która zyskała poparcie Sejmu.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.