Dokumenty te zostaną wykonane w ramach projektu POIŚ.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” będącego elementem programu Infrastruktura i Środowisko.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłonieni zostali wykonawcy realizujący:

- FPP Consulting Sp. z o.o. - opracowanie planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000: Dolina Pilicy (PLB140003), Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016), Pakosław (PLH140015) i Forty Modlińskie (PLH140020).
- Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj - opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki (PLH140006).
- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie - opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała (PLB140007).

Wśród wymienionych powyżej obszarów Natura 2000 znajdują się 2 obszary graniczne - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy i specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy - leżące na terenach województw: łódzkiego i mazowieckiego. Dla tych obszarów projekty planów zadań ochronnych sporządzane będą na mocy porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 9 marca 2011 r.

Źródło: www.gdos.gov.pl