Projektowana ustawa regulować będzie kwestie opracowania i realizacji poszczególnych elementów strategii morskiej. Unormuje tryb i sposób ich sporządzenia, tj. wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, ustalenia właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, ustalenia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, opracowania programu monitorowania, a także opracowania programu działań zwanego krajowym programem ochrony wód morskich.

„Kompleksowa ochrona wód morza Bałtyckiego jest jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska” – powiedział minister Marcin Korolec. „Przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy Prawo wodne przyczynią się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska Bałtyku. Będą jednocześnie zgodne z wymogami i standardami Unii Europejskiej.”, dodał.

Ustawa będzie transponować do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). Dyrektywa określa działania, jakie powinny podjąć państwa członkowskie, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan ekologiczny środowiska morskiego.

Źródło: www.mos.gov.pl