Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


W jakim zakresie (emisji gazów lub pyłów do powietrza, emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgłoszenia instalacji bądź pozyskania pozwolenia na emisję) należy uregulować stan formalnoprawny agregatów prądotwórczych przed przystąpieniem do ich użytkowania?

Do napędu agregatów zastosowano silnik Diesla. Na terenie jednego zakładu planuje się posadowienie dwóch agregatów o parametrach pracy: 1825 kW - 60 Hz oraz 1800 kW - 50 Hz. Agregaty planuje się uruchamiać w sytuacjach awaryjnych (max. 100 h/rok).


Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu agregaty prądotwórcze spalające olej napędowy należy zaliczyć do instalacji energetycznych. Nie wymagają one żadnych uregulowań w zakresie emisji promieniowania do środowiska.


Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) wymienia się instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW.

Ponieważ nominalna moc cieplna agregatów nie przekracza 10 MW, instalacja nie wymaga pozwolenia.

Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie, to zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia ze wskazanymi wyjątkami, które nie dotyczą jednak instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej
Czyli wymagane jest zgłoszenie instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 p.o.ś.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.