Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Czy administrator cmentarza może być traktowany jako posiadacz nieruchomości? Czy w związku z tym może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew do starosty?
W ewidencji gruntów właścicielem nieruchomości jest tylko gmina miejska.

ODPOWIEDŹ:
Administrator nieruchomości nie jest jej posiadaczem, nie ma bowiem tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Wykonuje on określone zadania w imieniu posiadacza nieruchomości (właściciela) i na podstawie jego upoważnienia wynikającego z zawartej z nim umowy cywilnoprawnej o zarządzanie nieruchomością. Niezależnie jednak od braku tytułu prawnego do nieruchomości, może być upoważniony do kierowania wniosków o usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zawartej umowy z właścicielem nieruchomości (gminą). Administrator nieruchomości gminnej (przyjmując, że gmina jest właścicielem nieruchomości, a nie współwłaścicielem) do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza upoważnienie podpisane przez organ wykonawczy gminy (wójta). Jeśli jednocześnie z tego upoważnienia wynika, że administrator ma kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie usuwania drzew, to nie jest potrzebne dołączenie zgody właściciela (gdyż administrator działa w granicach posiadanego upoważnienia), a jeśli ma on tylko prawo do złożenia wniosku, musi do wniosku dołączyć zgodę właściciela (gminy).
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.