Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązany jest do przygotowania tzw. Krajowych Środków Wykonawczych. Jest to dokument zawierający, m.in. listę instalacji, które będą uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2013 roku. Zawiera on także wykaz bezpłatnych uprawnień przydzielonych każdej z tych instalacji. Do 8 sierpnia br. KOBiZE zbiera od prowadzących instalacje dane do przygotowania tego wykazu.

Elektroniczny formularz do zbierania danych, na podstawie których określone zostaną bezpłatne przydziały uprawnień do emisji dla instalacji przygotowała Komisja Europejska. Zawiera on informacje związane z funkcjonowaniem instalacji, na podstawie których określone będą bezpłatne przydziały dla poszczególnych instalacji na lata 2013-2020, a także informacje o przypisanych do nich wielkościach emisji, zużyciu paliw czy surowców.

Na podstawie zebranych danych, Polska jest zobowiązana do 30 września przekazać KE tak przygotowane informacje.

KE powinna podjąć decyzję o przyznaniu darmowych uprawnień w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez państwo członkowskie.

Formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych znajdują się na stronie internetowej KOBiZE.