Art. 16 ustawy zobowiązuje sejmik województwa do uchwalenia zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Sejmiki wojewódzkie już teraz obawiają się, czy zdążą na czas.

Poseł Teresa Piotrowska wystąpiła do Ministra Środowiska z interpelacją, pytając, czy Ministerstwo rozważa przedłużenie terminu przyjęcia przez samorządy wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Wskazała, że zdaniem władz i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustawowy termin jest zbyt krótki, aby rzetelnie skonstruować plan oraz odpowiednio sporządzić dokumentację.

Ministerstwo nie przewiduje jednak wydłużenia sześciomiesięcznego terminu. W odpowiedzi na interpelację wyjaśniono, że ustawa została podpisana przez prezydenta 15 lipca 2011 r., więc urzędy marszałkowskie miały świadomość ciążących na nich obowiązków praktycznie od połowy 2011 r. Ponadto resort środowiska organizuje cykliczne spotkania informacyjne dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich, na których omawiane są kwestie problemowe dotyczące tworzenia aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
Wykonanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest pierwszym krokiem we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i wydłużenie czasu na wykonanie aktualizacji planu spowodowałoby opóźnienie wprowadzenia całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Źródło: www.sejm.gov.pl