Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać w tym samym terminie: od 24 czerwca do 22 lipca 2013 roku. W ogłoszeniach określone są między innymi wymagane dokumenty, miejsce ich dostarczenia oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe.

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa
W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Więcej informacji>>>

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1).

Więcej informacji>>>


Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2) mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Więcej informacji>>>