Natomiast, jeśli urządzenie zostało zainstalowane po 13 stycznia br., to Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej powinna zostać sporządzona w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie albo system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania - w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) operatorzy (osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem poniżej wymienionych urządzeń i systemów lub przedsiębiorstwa obsługujące te urządzenia lub systemy) zostali zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dla:

- urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;

- systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;

- urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg;

- urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.

Dokumentacja ta powinna być prowadzona w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Wzór Karty Urządzenia określony został w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia, natomiast w Załączniku II do tego rozporządzenia został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Karty sporządza się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dostępnym na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego: www.ichp.pl/biuro-ochrony-warstwy-ozonowej-i-klimatu-ichp.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji po zapoznaniu się z „Instrukcją Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”, dostępnej na stronie: www.ichp.pl/attach.php?id=3365.

Podkreślić należy, że obowiązek rejestracji w CRO nie dotyczy domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic oraz jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu. W tych urządzeniach i systemach napełnienie czynnikiem nie przekracza 3 kg.

Źródło: www.ichp.pl, stan z dnia 14 marca 2016 r.