Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PLANOWANIE I PROWADZENIE PROCESU SZKOLENIOWEGO W KOSZYKÓWCE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat jest ważny bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia procesu szkoleniowego. Diagnozuje umiejętności zawodników niezbędne do odnoszenia sukcesu w grze, wyznacza cele krótkoi długoterminowe programu szkoleniowego dla zawodników, opracowuje plan organizacji szkolenia, uwzględniając indywidualne, grupowe i zespołowe zadania szkoleniowe. Naucza, w tym demonstruje i objaśnia warunki stosowania podstawowych elementów techniczno-taktycznych zgodnie z zasadami metodyki w koszykówce. Podejmowane działania wykonuje w odniesieniu do umiejętności analizy strategii gry własnej i przeciwnika. Jest gotowa do poszerzania zakresu swoich umiejętności i implementowania zdobywanej wiedzy do realizowanych koncepcji szkoleniowych.
Zestaw 1. Charakteryzowanie teoretycznych podstaw koszykówki
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje uwarunkowania procesu kwalifikacji w koszykówce - omawia cechy budowy somatycznej predysponujące do gry w koszykówkę,

- omawia wymogi w zakresie wyszkolenia technicznego i taktycznego zawodników na poszczególnych etapach szkolenia,

- omawia wymogi funkcjonalne i strukturalne z zakresu przygotowania motorycznego zawodników,

- omawia uwarunkowania psychologiczne dotyczące funkcjonowania w grupie oraz udziału w rywalizacji sportowej,

- omawia formy, metody i środki treningowe stosowane w szkoleniu zawodników,

- wskazuje tendencje rozwojowe dyscypliny.

Opisuje strukturę organizacyjną koszykówki - omawia organizację systemu szkolenia sportowego w Polsce,

- wskazuje akty prawne i regulacje określające zasady funkcjonowania systemu współzawodnictwa w Polsce.

Zestaw 2. Opracowanie koncepcji szkoleniowej w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Formułuje cele szkoleniowe - wyznacza cele krótko- i długoterminowe programu szkoleniowego dla zawodników,

- wyznacza zadania szkoleniowe i wynikowe,

- uwzględnia wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych i testów sprawności w formułowaniu celów szkoleniowych,

- indywidualizuje plany szkoleniowe.

Przygotowuje plan realizacji celów szkoleniowych - opracowuje plan organizacji szkolenia uwzględniający indywidualne, grupowe i zespołowe zadania szkoleniowe,

- uzasadnia dobór metod, form i środków treningowych do osiągania celów szkoleniowych,

- wskazuje przykłady wykorzystania w procesie treningowym form, metod, środków i zadań ruchowych charakterystycznych dla innych dyscyplin.

Ocenia skuteczność osiągania celów w kontekście koncepcji szkoleniowej - analizuje wyniki testów i sprawdzianów,

- identyfikuje konieczność dokonania modyfikacji swojej koncepcji treningowej (w tym np.: ze względu na kontuzje, wyniki sportowe, warunki finansowe),

- modyfikuje plan szkolenia (w tym metody, formy i środki treningowe) na podstawie dokonanej oceny skuteczności osiągania celów,

- uzasadnia zmiany wprowadzone do planu szkolenia.

Zestaw 3. Organizowanie i realizowanie procesu szkoleniowego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym i zawodach sportowych - omawia czynniki decydujące o sukcesie szkoleniowym,

- wymienia przeciwwskazania do uczestniczenia w treningu i zawodach sportowych,

- wymienia sposoby weryfikacji stanu wytrenowania zawodnika,

- porównuje poziom umiejętności zawodników, wykorzystując wyniki testów i sprawdzianów, dane statystyczne oraz analizę obserwacji gry,

- omawia niebezpieczeństwa i konsekwencje związane ze stosowaniem niedozwolonych środków wspomagających w sporcie.

Przyporządkowuj e zawodników do grup szkoleniowych - ustala kryteria, którymi kieruje się w podziale zawodników na grupy szkoleniowe, - kwalifikuje zawodników do grup szkoleniowych i uzasadnia swój wybór.
Realizuje i monitoruje pracę grupy szkoleniowej - omawia zasady bezpieczeństwa na zajęciach treningowych,

- naucza, w tym demonstruje, objaśnia i omawia warunki stosowania podstawowych elementów techniczno-taktycznych zgodnie z zasadami metodyki w koszykówce,

- demonstruje wzorce ruchowe,

- kształtuje zdolności motoryczne,

- przygotowuje indywidualne zadania treningowe,

- prowadzi monitoring obciążeń treningowych,

- utrzymuje właściwe proporcje wielkości obciążeń,

- organizuje różne formy współzawodnictwa dla grupy.

Współdziała z otoczeniem grupy szkoleniowej - omawia formy współpracy z otoczeniem grupy szkoleniowej,

- wymienia sposoby promocji koszykówki w środowisku lokalnym, - wyjaśnia rolę sponsorów dla rozwoju grupy szkoleniowej.

Zestaw 4. Opracowanie strategii i taktyki gry w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Zdobywa informacje o przeciwniku - omawia źródła informacji o przeciwnikach,

- analizuje dane statystyczne dotyczące oceny gry przeciwnika w ujęciu indywidualnym i zespołowym,

- identyfikuje koncepcje taktyczne przeciwnika (defensywne i ofensywne).

Opracowuje strategię gry - omawia informacje niezbędne do opracowania strategii gry,

- dobiera taktykę gry na podstawie informacji o przeciwniku oraz adekwatnie do możliwości własnego zespołu,

- wyznacza zadania taktyczne dla poszczególnych graczy oraz drużyny w ramach dobranej koncepcji,

- opracowuje alternatywne koncepcje gry.

Analizuje skuteczność przyjętej strategii gry - omawia możliwości zastosowania nowoczesnych technologii do analizy gry,

- analizuje skuteczność realizacji zadań taktycznych poszczególnych graczy oraz drużyny, - wprowadza korekty do planu gry.

Naucza zawodników dostrzegania i kontrolowania zmiennych sytuacji taktycznych w grze oraz właściwego reagowania - wyjaśnia aspekty, na które zawodnicy powinni zwrócić uwagę, analizując przebieg meczów,

- przeprowadza odprawę przedmeczową, prezentując założenia gry,

- przeprowadza kontrolę bieżącą realizacji zadań taktycznych w trakcie meczu,

- przeprowadza odprawę pomeczową, wykorzystując techniki audiowizualne,

- formułuje wnioski do pracy treningowej w kolejnym cyklu,

- omawia typowe błędy postrzegania, decyzji i wykonania,

- stosuje techniki uzyskiwania informacji zwrotnej od zawodników oraz jej wykorzystania w podnoszeniu poziomu efektywności gry.

Zestaw 5. Podnoszenie własnych kompetencji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Aktualizuje i poszerza wiedzę - wymienia dostępne zasoby wiedzy metodycznej i naukowej z zakresu koszykówki (publikacje, źródła elektroniczne),

- wskazuje najnowsze osiągnięcia metodyczne i naukowe w koszykówce,

- uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych krajowych i międzynarodowych,

- wymienia doświadczenia z trenerami własnej i innych dyscyplin (np. fora dyskusyjne, media społecznościowe).

Wykorzystuje nową wiedzę w praktyce trenerskiej - prezentuje własne wnioski z konferencji, szkolenia lub warsztatu, w których brała udział w ostatnim roku, - implementuje zdobywaną wiedzę do swojej koncepcji szkoleniowej.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji
1.1. Metody
Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się następujące metody: analiza dowodów i deklaracji, rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją" (wywiad swobodny), obserwacja w warunkach symulowanych.
Wymagane jest przedstawienie następujących dowodów:
- planów, raportów i sprawozdań z: działalności szkoleniowej, działalności selekcyjnej, doskonalenia własnych kompetencji, zrealizowanych studiów przypadków (np. w formie nagrań wideo),
- zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach w zakresie praktyki i teorii koszykówki,
- dokumentujących stosowanie narzędzi do rejestracji i analizy działań podejmowanych w trakcie realizacji koncepcji szkoleniowej,
- planu procesu szkoleniowego obejmującego minimum roczny plan szkolenia w sporcie wyczynowym lub młodzieżowym.
Komisja może dopuścić dodatkowe dowody przedstawione przez osobę przystępującą do walidacji.
Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest dyplom trenera klasy drugiej w koszykówce wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
1.2. Zasoby kadrowe
Walidacja prowadzona jest przez komisję. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji.
Każdy z członków komisji spełnia następujące warunki:
- legitymuje się dyplomem poświadczającym ukończenie studiów wyższych z tytułem magistra,
- legitymuje się co najmniej dyplomem trenera klasy mistrzowskiej lub klasy pierwszej w koszykówce wydanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub równoważną kwalifikacją wydaną przez właściwy związek sportowy, lub posiada kwalifikację z obszaru koszykówki z poziomem 7 PRK,
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera lub asystenta.
Co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucja certyfikująca wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
W celu rozpoczęcia weryfikacji kandydat dostarcza instytucji certyfikującej dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów weryfikacji zawartych w opisie kwalifikacji.
Komisja po zapoznaniu się z dowodami i deklaracjami odbywa rozmowę z kandydatem, w czasie której przeprowadzana jest prezentacja.
Komisja może rozszerzyć weryfikację o obserwację w warunkach symulowanych.
Instytucja certyfikująca musi zapewnić salę wyposażoną w komputer, projektor oraz ekran. W razie zastosowania metody obserwacji w warunkach symulowanych należy zapewnić dostęp do hali sportowej z boiskiem do gry w koszykówkę zgodnym z oficjalnymi przepisami Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) oraz niezbędne wyposażenie. Na potrzeby obserwacji w warunkach symulowanych instytucja certyfikująca musi zapewnić minimum 10 zawodników.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Instytucja certyfikująca musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.
2.1. Metody
Dopuszczalne metody na tych etapach: metoda analizy dowodów i deklaracji oraz rozmowa z doradcą.
2.2. Zasoby kadrowe
Doradca walidacyjny:
- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,
- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,
- przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej,
- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego,
- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada kwalifikację z obszaru koszykówki z poziomu 4 PRK lub w przypadku braku dyplom instruktora sportu w koszykówce wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
W szczególnych przypadkach można przedstawić dokumenty poświadczające potwierdzenie efektów uczenia się zawartych w kwalifikacji na minimum poziomie 4 PRK w koszykówce, zdobytych w zagranicznych systemach kwalifikacji.
Pozostałe wymagania:
- kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK,
- oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w procesie walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.149

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 02/02/2023