Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE AUTORSKIEJ KONCEPCJI TRENINGOWEJ I ZARZĄDZANIE PROCESEM SZKOLENIOWYM W KOSZYKÓWCE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat jest ważny bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 7 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia procesu szkolenia zawodników uprawiających wyczynowo koszykówkę na najwyższym poziomie zaawansowania sportowego. Doskonali umiejętności techniczne zawodników, w tym umiejętności współpracy grupowej, zespołowej, taktyki ataku i obrony. Organizuje i kieruje sztabem szkoleniowym. Kształtuje i diagnozuje zdolności motoryczne zawodników. Planuje trening sportowy i monitoruje obciążenia treningowe. Jest przygotowana do analizowania przebiegu walki sportowej oraz podnoszenia poziomu własnych umiejętności trenerskich oraz poszerzania wiedzy niezbędnej do optymalizacji procesu szkoleniowego. Inspiruje do ustawicznego kształcenia się i rozwijania kwalifikacji zawodowych przedstawicieli środowiska sportu. Kreuje pozytywny wizerunek własnej dyscypliny oraz sektora sportu.
Zestaw 1. Projektowanie i realizacja autorskiej koncepcji treningowej w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia predyspozycje i potencjał zawodników w kontekście pozycji boiskowych - omawia kryteria predysponujące do gry na określonych pozycjach boiskowych, uwzględniając budowę somatyczną, umiejętności techniczno-taktyczne oraz przygotowanie motoryczne,

- omawia rolę komunikacji z zawodnikami w kontekście przydzielonych pozycji boiskowych.

Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym - omawia czynniki decydujące o wyniku sportowym,

- wymienia sposoby weryfikacji poziomu wytrenowania organizmu,

- omawia rolę specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej w ocenie dyspozycji zawodników,

- dobiera narzędzia diagnostyczne niezbędne w procesie oceny dyspozycji poszczególnych zawodników oraz zespołu,

- uzasadnia dobór badań diagnostyczno-kontrolnych w procesie treningowym oraz w trakcie rywalizacji sportowej,

- interpretuje wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych,

- porównuje poziom umiejętności zawodników, wykorzystując wyniki testów i sprawdzianów, dane statystyczne oraz obserwację,

- stosuje programy komputerowe do analizy przebiegu rywalizacji sportowej.

Zarządza procesem szkoleniowym - omawia zasady określania umiejętności sportowych dla poszczególnych grup wiekowych,

- analizuje prawidłowość kwalifikacji zawodników do grup szkoleniowych,

- wyznacza cele szkoleniowe i sportowe dla zespołu sportowego,

- opracowuje koncepcję budowy zespołu sportowego,

- dobiera metody, formy i środki treningowe do zastosowania w procesie szkolenia (w tym przygotowuje indywidualne zadania treningowe, utrzymuje właściwe proporcje wielkości obciążeń),

- wdraża innowacyjne rozwiązania do procesu treningowego, w tym umożliwiające wysoki poziom indywidualizacji pracy z zawodnikiem, a także wysoki poziom współpracy, przygotowania zespołowego (taktycznego),

- analizuje skuteczność programów szkoleniowych (w tym prowadzi rejestr obciążeń treningowych, rejestruje wyniki celów etapowych),

- omawia znaczenie zarządzania relacjami w grupie zawodników i trenerów,

- dobiera strategię i taktykę do możliwości zawodników i zespołu,

- współpracuje z ekspertami z innych dziedzin w celu optymalizacji procesu szkoleniowego (w tym z lekarzem, trenerem przygotowania motorycznego, fizjoterapeutą, psychologiem itp.),

- opracowuje autorską koncepcję treningową w sporcie wyczynowym na podstawie struktury rzeczowej i czasowej treningu.

Zestaw 2. Zarządzanie sztabem szkoleniowym w koszykówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje sztab szkoleniowy - omawia cechy charakterystyczne zarządzania kadrami w klubie sportowym, - określa strukturę sztabu i wymagane kompetencje współpracowników, - określa cel główny sztabu i decyduje o działaniach służących jego realizacji, - wyznacza cele krótko i długoterminowe,

- dobiera współpracowników do realizacji wyznaczonych zadań,

- przydziela role współpracownikom,

- formułuje zasady współpracy i obiegu informacji w zespole.

Kieruje pracą sztabu szkoleniowego - wyznacza standard realizacji zadań pracowników,

- dobiera metody motywowania członków sztabu,

- monitoruje pracę sztabu i ocenia jakość wykonywanych zadań (w tym przekazuje współpracownikom informacje na temat jakości ich pracy),

- omawia rolę autorefleksji jako narzędzia samodoskonalenia,

- identyfikuje potrzeby szkoleniowe współpracowników.

Zestaw 3. Wspieranie rozwoju koszykówki
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ewaluuje koncepcje szkoleniowe innych trenerów - analizuje poprawność wyznaczenia celów szkoleniowych,

- analizuje koncepcje szkoleniowe pod kątem wyznaczonych celów, proponowanych metod, form i środków,

- analizuje sposób organizacji i realizacji procesu szkoleniowego,

- wskazuje sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii do rejestracji i analizy działań podejmowanych w trakcie realizacji koncepcji szkoleniowej,

- identyfikuje konieczność dokonania modyfikacji koncepcji szkoleniowej,

- proponuje modyfikację planu szkoleniowego,

- uzasadnia zaproponowaną modyfikację planu szkoleniowego, uwzględniając światowe trendy, różne dziedziny nauki oraz własne doświadczenia,

- formułuje wnioski do dalszej pracy treningowej.

Aktualizuje i poszerza wiedzę o koszykówce - charakteryzuje systemy szkolenia zawodników na przykładzie różnych państw,

- sugeruje zmiany usprawniające funkcjonowanie systemu szkolenia,

- analizuje grę najlepszych w rankingach międzynarodowych zespołów klubowych i reprezentacji narodowych na świecie,

- charakteryzuje tendencje rozwojowe w koszykówce światowej.

Realizuje działania edukacyjno - informacyjne - omawia strukturę prezentacji i wystąpień publicznych,

- korzysta z urządzeń multimedialnych i programów komputerowych służących do prezentacji multimedialnych,

- prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne służące nabywaniu nowych kompetencji,

- ocenia efektywność prowadzenia treningu i kierowania zespołem podczas rywalizacji sportowej przez innych trenerów,

- omawia standardy wykonywania pracy trenera, odwołując się do własnych doświadczeń i dorobku światowego,

- promuje dyscyplinę i jej osiągnięcia,

- występuje jako ekspert sportowy w kontaktach z otoczeniem.

Wspiera rozwój zawodowy kadry szkoleniowej - planuje szkolenia zawodowe oraz precyzuje zakres tematyczny szkoleń (w tym aranżuje i organizuje proces doskonalenia kadry trenerskiej), - omawia rolę podnoszenia kwalifikacji w koszykówce,

- prowadzi zajęcia z trenerami,

- opracowuje materiały szkoleniowe dotyczące koszykówki,

- prowadzi i gromadzi dokumentację programów treningowych,

- wykorzystuje media elektroniczne do upowszechniania wiedzy o dyscyplinie.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację 1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się następujące metody: analiza dowodów i deklaracji, rozmowa z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją" (wywiad swobodny).

Wymagane jest przedstawienie następujących dowodów:

- planów, raportów i sprawozdań z: działalności szkoleniowej, działalności selekcyjnej, organizacji systemu szkolenia w skali regionalnej lub krajowej, doskonalenia własnych kompetencji, zrealizowanych studiów przypadków (np. w formie nagrań wideo),

- uczestnictwa w szkoleniach służących nabywaniu nowych kompetencji,

- wspierania rozwoju zawodowego kadry szkoleniowej,

- dokumentujących stosowanie nowoczesnych technologii do rejestracji i analizy działań podejmowanych w trakcie realizacji koncepcji szkoleniowej,

- autorskiej koncepcji treningowej obejmującej minimum roczny plan szkolenia w sporcie wyczynowym,

- artykułów, wywiadów, nagrań itp. świadczących o promowaniu koszykówki i wspieraniu rozwoju dyscypliny.

Komisja może dopuścić inne dowody przedstawione przez osobę przystępującą do walidacji.

Dowodem potwierdzającym wszystkie wskazane dla kwalifikacji efekty uczenia się jest dyplom trenera klasy mistrzowskiej lub klasy pierwszej w koszykówce wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

1.2. Zasoby kadrowe

Walidacja prowadzona jest przed komisją. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji ma tytuł magistra oraz spełnia następujące warunki:

- legitymuj e się dyplomem trenera klasy mistrzowskiej lub klasy pierwszej w koszykówce wydanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub równoważną kwalifikacją wydaną przez właściwy związek sportowy, lub posiada kwalifikację z obszaru koszykówki z poziomem 7 PRK,

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera lub asystenta w najwyższej klasie rozgrywkowej lub seniorskíej kadrze narodowej.

Każdy z pozostałych członków komisji musi łącznie spełnić następujące warunki:

- legitymuje się dyplomem trenera klasy mistrzowskiej lub klasy pierwszej w koszykówce wydanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów lub równoważną kwalifikacją wydaną przez właściwy związek sportowy, lub posiada kwalifikację z obszaru koszykówki z poziomem 7 PRK,

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera lub asystenta.

Ponadto co najmniej 1 z członków komisji posiada doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

W celu rozpoczęcia weryfikacji kandydat dostarcza instytucji certyfikującej dowody potwierdzające spełnienie kryteriów weryfikacji zawartych w opisie kwalifikacji.

Komisja po zapoznaniu się z dowodami i deklaracjami odbywa rozmowę z kandydatem, w czasie której przeprowadzana jest prezentacja.

Komisja może rozszerzyć weryfikację o obserwację w warunkach symulowanych.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić salę wyposażoną w komputer, projektor oraz ekran. W razie zastosowania metody obserwacji w warunkach symulowanych należy zapewnić dostęp do hali sportowej z boiskiem do gry w koszykówkę zgodnym z oficjalnymi przepisami Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) oraz niezbędne wyposażenie. Na potrzeby obserwacji w warunkach symulowanych instytucja certyfikująca musi zapewnić minimum 10 zawodników.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca musi zapewnić wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Zbiór dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy dowodów osoby przystępujące do walidacji muszą przekazać do instytucji certyfikującej w terminie określonym przez tę instytucję.

2.1. Metody

Dopuszczalne metody na tych etapach: metoda analizy dowodów i deklaracji oraz rozmowa z doradcą.

2.2. Zasoby kadrowe

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,

- przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej,

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego,

- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada kwalifikację z obszaru koszykówki z poziomem 5 PRK lub w przypadku braku posiada dyplom trenera klasy drugiej w koszykówce wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W szczególnych przypadkach można przedstawić dokumenty poświadczające potwierdzenie efektów uczenia się zawartych w kwalifikacji na minimum poziomie 5 PRK w koszykówce, zdobytych w zagranicznych systemach kwalifikacji.

Pozostałe wymagania:

- kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK,

- oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w procesie walidacji.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.148

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 02/02/2023