Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii

ZARZĄDZENIE Nr 117
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii (M.P. poz. 1096) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Gospodarczych;

2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;

6) Departament Funduszy;

7) Departament Gospodarki Cyfrowej;

8) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

9) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

10) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;

11) Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej;

12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;

13) Departament Koordynacji Środków Europejskich;

14) Departament Kontroli i Audytu;

15) Departament Lokalizacji Inwestycji;

16) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

17) Departament Mieszkalnictwa;

18) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;

19) Departament Orzecznictwa;

20) Departament Planowania Przestrzennego;

21) Departament Prawa Pracy;

22) Departament Prawny;

23) Departament Rozwoju Inwestycji;

24) Departament Rynku Pracy;

25) Departament Spraw Europejskich;

26) Departament Turystyki;

27) Biuro Administracyjne;

28) Biuro Dyrektora Generalnego;

29) Biuro Komunikacji;

30) Biuro Ministra;

31) Biuro Ochrony.";

2)
w § 3 w pkt 4 w lit. d przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. e.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021