Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przegląd uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i ich etapów;
2)
identyfikacja i analiza przyczyn opóźnień procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przewlekłości prowadzonych postępowań administracyjnych;
3)
wyselekcjonowanie zagadnień i obszarów tematycznych wymagających działań naprawczych z uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy;
4)
określenie działań, w tym zmian legislacyjnych, które usprawnią proces wydawania decyzji administracyjnych w toku procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
b)
Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
c)
Anna Kornecka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,
d)
Waldemar Buda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
e)
Rafał Weber - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
f)
Marek Gróbarczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
g)
Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
h)
Marcin Horała - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej,
i)
Paweł Szefernaker - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4)
sekretarz Zespołu - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
2. 
Sekretarz Zespołu wykonuje zadania wyznaczone przez przewodniczącego Zespołu lub, w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, zadania wyznaczone przez zastępcę przewodniczącego Zespołu albo wyznaczonego członka Zespołu zastępującego przewodniczącego.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje jego pierwsze posiedzenie w terminie 7 dni od dnia powołania Zespołu;
2)
kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
3)
zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;
4)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
5)
ustala terminy i porządek kolejnych posiedzeń Zespołu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Zespołu; w przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w pkt 3, przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku;
6)
zatwierdza harmonogram prac przygotowany przez Zespół i monitoruje jego wykonanie, a w razie konieczności podejmuje interwencje w celu usprawnienia działań Zespołu;
7)
przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go zastępca przewodniczącego Zespołu.
3. 
W razie jednoczesnej nieobecności przewodniczącego Zespołu i zastępcy przewodniczącego Zespołu, przewodniczącego Zespołu zastępuje wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące jego członkami, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
2. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć zespoły wykonawcze złożone z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu określa składy osobowe, zakresy i harmonogramy pracy poszczególnych zespołów wykonawczych oraz wskazuje osoby przewodniczące i współprzewodniczące ich pracom.
4. 
Zespół wykonawczy określa regulamin swojej pracy, który przedkłada do akceptacji Zespołu.
5. 
Po zakończeniu prac zgodnie z harmonogramem zespół wykonawczy przedkłada wyniki tych prac do akceptacji Zespołu.
6. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może zlecić wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  6. 
1. 
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub, za zgodą przewodniczącego Zespołu, w trybie obiegowym.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, chyba że przewodniczący Zespołu wyznaczy inne miejsce posiedzenia.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zarządzić posiedzenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa zapewniających udział w posiedzeniu wyłącznie osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

4. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.
5. 
Członek Zespołu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.
6. 
Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem można zgłosić:
1)
ustnie na posiedzeniu, na którym podejmowana jest uchwała;
2)
w postaci papierowej albo elektronicznej, odpowiednio, przewodniczącemu Zespołu albo, w przypadku jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego Zespołu, albo wyznaczonemu członkowi Zespołu zastępującemu przewodniczącego w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały.
7. 
W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym projekt uchwały wraz z innymi materiałami jest doręczany członkom Zespołu w postaci papierowej albo elektronicznej. Doręczenie dokumentów w postaci elektronicznej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w szczególności przez przesłanie dokumentów na wskazany uprzednio przez członka Zespołu adres poczty elektronicznej.
8. 
W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli nie zgłoszono uwag w wyznaczonym terminie. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu uchwały, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione, projekt taki wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
§  7. 
1. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu albo wyznaczony członek Zespołu zastępujący przewodniczącego Zespołu, oraz sekretarz Zespołu.
2. 
Protokół zawiera w szczególności:
1)
numer porządkowy;
2)
datę i miejsce posiedzenia;
3)
imiona i nazwiska członków Zespołu, którzy brali udział w posiedzeniu;
4)
imiona i nazwiska innych osób, które brały udział w posiedzeniu Zespołu;
5)
porządek obrad;
6)
informacje dotyczące podejmowanych uchwał:
a)
informację o treści uchwały,
b)
informację o trybie podjęcia uchwały,
c)
informację o wyniku głosowania,
d)
zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 6 ust. 5;
7)
informację o istotnych zdarzeniach z przebiegu obrad oraz treści składanych wniosków;
8)
opis ustaleń podjętych przez Zespół na posiedzeniu;
9)
podpis, odpowiednio, przewodniczącego Zespołu lub, w przypadku jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego Zespołu albo wyznaczonego członka Zespołu zastępującego przewodniczącego Zespołu, oraz sekretarza Zespołu.
3. 
Do protokołu dołącza się co najmniej listę obecności osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, uchwały podjęte na posiedzeniu albo podjęte w trybie obiegowym oraz zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 6 ust. 5.
4. 
Członkowie Zespołu mają wgląd w protokoły z posiedzeń.
§  8. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji jego zadań w zakresie określonym w § 2.
§  9. 
1. 
Wydatki związane ze zlecaniem wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz będą pokrywane z budżetu państwa z części 41 - środowisko.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu wymagają uprzedniej akceptacji Zespołu.
§  10. 
Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
§  11. 
Udział członków Zespołu w posiedzeniach Zespołu oraz w utworzonych w ramach Zespołu zespołach wykonawczych jest nieodpłatny.
§  12. 
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu po jego przyjęciu przez Zespół w drodze uchwały.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
opis obszarów wymagających prawnej i pozaprawnej interwencji w celu usunięcia opóźnień procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
określenie przyczyn przewlekłości postępowań administracyjnych w toku procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
wskazanie rekomendowanych działań i podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie;
4)
w przypadku przedstawienia rozwiązań wariantowych - uzasadnienie każdego z nich.
3. 
Z dniem zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1:
1)
znosi się Zespół;
2)
traci moc zarządzenie.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.565

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 12/06/2021
Data ogłoszenia: 21/06/2021
Data wejścia w życie: 22/06/2021