Zmiana obwieszczenia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 czerwca 2021 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 382) w załączniku do obwieszczenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej otrzymuje brzmienie:

"5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" pracuje samodzielnie, okazjonalnie nadzorując pracę innych osób. Jest odpowiedzialna za opracowanie procedur postępowania z odpadami medycznymi oraz procedury obiegu ewidencji odpadów medycznych w miejscu swojego zatrudnienia. W ramach swoich działań na terenie placówki organizuje odbiór odpadów medycznych i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów medycznych.
Przygotowuje materiały oraz organizuje szkolenia z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi dla innych osób zatrudnionych w placówce.
Do zadań osoby posiadającej kwalifikacje "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" należy również przygotowanie i organizacja okresowych kontroli wewnętrznych oraz współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
Osoba posiadająca tę kwalifikację stosuje przepisy wynikające z prawa regulującego gospodarkę odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania.
Zestaw 1. Opracowanie i doskonalenie/aktualizacja procedur postępowania z odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami medycznymi 1) omawia przepisy dotyczące gospodarki odpadami medycznymi (w tym m.in. ustawę o odpadach i akty wykonawcze);

2) omawia aktualną klasyfikację odpadów medycznych.

Identyfikuje źródła powstawania i rodzaje odpadów medycznych w placówce 1) wymienia potencjalne miejsca powstawania odpadów medycznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki (np. poradnie, działy, oddziały, gabinety, laboratoria);

2) omawia charakterystyczne kategorie, grupy i rodzaje odpadów medycznych powstające w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki (np. poradnie, działy, oddziały, gabinety, laboratoria).

Przygotowuje procedury postępowania

z odpadami medycznymi

1) charakteryzuje strukturę i elementy procedury (m.in. cel, zakres, podstawa prawna, definicje, podpisy, instrukcje postępowania w miejscu powstawania);

2) opisuje elementy gospodarki odpadami medycznymi w placówce (m.in. gromadzenie w miejscu wytworzenia, transport wewnętrzny, magazynowanie);

3) na podstawie charakterystyki jednostki organizacyjnej placówki medycznej przygotowuje fragmenty procedury postępowania z odpadami medycznymi (np. instrukcje postępowania w miejscu wytwarzania, definicje, zakres, transport wewnętrzny, magazynowanie).

Aktualizuje procedury postępowania z odpadami medycznymi 1) wymienia kryteria i sytuacje, w których podejmuje decyzję o konieczności aktualizacji procedur (np. zmiany obowiązującego prawa, zmiany organizacyjne w placówce, zmiany wytycznych);

2) omawia sposób aktualizacji procedury.

Zestaw 2. Organizowanie sposobu postępowania z odpadami medycznymi w miejscu powstawania
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi selektywną zbiórkę odpadów medycznych w miejscu wytwarzania 1) klasyfikuje wytwarzane odpady medyczne według przepisów;

2) dobiera pojemniki i worki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów medycznych zgodnie z przepisami;

3) określa czas przechowywania dla poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu powstawania zgodnie z przepisami;

4) określa sposób oznaczania pojemników i worków w miejscu powstawania zgodnie z przepisami.

Organizuje transport wewnętrzny i magazynowanie odpadów medycznych w miejscu wytwarzania 1) określa środki transportu wewnętrznego i pojemniki do transportu wewnętrznego;

2) określa dopuszczalne techniki wstępnego magazynowania odpadów medycznych;

3) określa czas i temperaturę wstępnego magazynowania odpadów medycznych.

Zestaw 3. Ewidencjonowanie odpadów medycznych i przygotowanie sprawozdań
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzenie ewidencji odpadów medycznych 1) omawia obowiązki w zakresie ewidencji odpadów medycznych wynikające z przepisów;

2) omawia wzory dokumentów ewidencji odpadów medycznych zgodne z przepisami (np. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów i dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych);

3) omawia zasady ewidencji ilościowej i jakościowej (np. zasady numeracji, dokładność pomiaru wg kategorii odpadów medycznych, terminowość, podpisy, podmioty wystawiające dokumenty);

4) wypełnia formularze do ewidencji odpadów medycznych zgodnie z przepisami;

5) omawia zasady archiwizowania dokumentów dotyczących ewidencji odpadów medycznych;

6) analizuje spójność ewidencji odpadów medycznych (np. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów i dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych);

7) sprawdza zgodność ewidencji odpadów medycznych z innymi dokumentami (np. z fakturami, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przetwarzania odpadów medycznych);

8) omawia zawartość instrukcji obiegu dokumentów (m.in. cel, zakres, podstawa prawna, definicje, podpisy, wzory dokumentów, ścieżki przepływu dokumentów).

Przygotowywanie sprawozdań dla organów zewnętrznych 1) wskazuje wzory dokumentów zgodne z przepisami;

2) wypełnia dokumentację sprawozdawczą zgodnie z przepisami na podstawie wzoru sprawozdania i danych o ilościach i rodzajach odpadów medycznych wytworzonych w ciągu roku w placówce.

Zestaw 4. Przygotowanie odbioru odpadów medycznych z placówki
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa potrzeby placówki w zakresie odbioru odpadów medycznych 1) analizuje rodzaje i ilości powstających w placówce odpadów medycznych (np. karty ewidencji odpadów, sprawozdania okresowe do organów zewnętrznych);

2) dobiera częstotliwość odbioru i sposoby przetwarzania do rodzajów odpadów medycznych wytwarzanych przez placówkę.

Określa wymagania w stosunku do odbiorcy odpadów medycznych z placówki 1) omawia wymogi formalne stawiane wobec podmiotu transportującego i przetwarzającego odpady medyczne w zależności od kategorii, rodzaju i grupy odpadów medycznych;

2) formułuje wymogi organizacyjne i formalne wobec podmiotu transportującego i przetwarzającego odpady medyczne niezbędne do przygotowania opisu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i umowy na odbiór odpadów (np. karty ewidencji odpadów, sprawozdania okresowe do organów zewnętrznych, krótka charakterystyka działania placówki).

Nadzoruje realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady medyczne 1) analizuje spójność dokumentów potwierdzających odbiór i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych;

2) analizuje spójność dokumentów potwierdzających odbiór i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych z zapisami umowy z podmiotem (np. ilości, terminy, ważność decyzji administracyjnych dotyczących przetwarzania odpadów medycznych).

Zestaw 5. Udzielanie informacji na temat gospodarki odpadami medycznymi w czasie kontroli instytucji zewnętrznych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wybiera dokumentację przeznaczoną do kontroli 1) wymienia kategorie i zakres dokumentów, które kontrolowany podmiot powinien przygotować na użytek zespołu kontrolującego.
Charakteryzuje procedurę kontroli zewnętrznej 1) wymienia organy uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki odpadami medycznymi;

2) omawia przebieg kontroli w zakresie gospodarki odpadami medycznymi;

3) omawia zasady sporządzania protokołu kontroli.

Zestaw 6. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w placówce
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Opracowuje metody i narzędzia kontroli 1) omawia cele i przyczyny przeprowadzania okresowych kontroli wewnętrznych w obszarze gospodarki odpadami medycznymi;

2) omawia zakres kontroli wewnętrznej w obszarze gospodarki odpadami medycznymi (w odniesieniu do przepisów prawa i obowiązujących w placówce procedur);

3) omawia narzędzia kontroli na podstawie fragmentów procedury ewidencji dokumentów obiegu odpadów medycznych lub procedury postępowania z odpadami medycznymi (np. ustrukturyzowane wywiady z pracownikami, lista kontrolna, sposób realizacji wizji lokalnej).

Przeprowadza kontrolę wewnętrzną 1) na podstawie otrzymanych od komisji narzędzi kontroli oraz materiałów audiowizualnych (np. zdjęcia i fragmenty filmów z miejsc wytwarzania i magazynowania oraz środków transportu wewnętrznego) przeprowadza kontrolę wewnętrzną, wypełnia otrzymane dokumenty i sporządza protokół pokontrolny w zakresie przeprowadzonej kontroli.
Zestaw 7. Organizowanie szkoleń w zakresie gospodarki odpadami medycznymi
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Identyfikuje potrzeby szkoleniowe 1) określa częstotliwość prowadzenia szkoleń;

2) określa kryteria, według których podejmuje decyzje o realizacji szkoleń (np. zmiany prawa, wyniki kontroli, aktualizacja procedur, zatrudnienie nowych pracowników).

Organizuje szkolenie z gospodarki odpadami medycznymi 1) przygotowuje plan szkolenia dla grupy pracowników (np. personel medyczny, pracownicy magazynu, pracownicy podmiotów zewnętrznych);

2) wymienia kryteria, którymi kieruje się, wybierając wykładowców do prowadzenia szkoleń.

";
2)
w ust. 6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację w pkt 1 w ppkt 1.3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Na etap II składają się: rozmowa z komisją weryfikacyjną oraz obserwacja w warunkach symulowanych.".

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.535

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Zmiana obwieszczenia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/06/2021
Data ogłoszenia: 14/06/2021
Data wejścia w życie: 14/06/2021