Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Środowiska.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Środowiska, zniesionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 1731), służące przed dniem 6 października 2020 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu środowisko, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu środowisko na dzień 31 grudnia 2020 r.
§  2. 
Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Środowiska przed dniem 6 października 2020 r. z zakresu działu środowisko stają się sprawami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
§  3. 
Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się Ministerstwu Klimatu i Środowiska na podstawie spisu spraw z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Ministerstwa Środowiska.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 6 października 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU ZNIESIONEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA STAJĄCYCH SIĘ SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.491

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Środowiska.
Data aktu: 21/05/2021
Data ogłoszenia: 27/05/2021
Data wejścia w życie: 06/10/2020, 28/05/2021