Włączenie kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ORGANIZOWANIE USŁUG DOSTOSOWYWANIA MULTIMEDIÓW DO STANDARDU WCAG (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES) Z PODSTAWOWYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI ICH DOSTOSOWANIA DLA OSÓB Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 5 lat. W sytuacji przedłużania ważności certyfikatu stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji połączoną z rozmową z komisją. Przedłużenie ważności certyfikatu wymaga przedstawienia dowodów na zorganizowanie 5 usług dostosowywania multimediów. Łączny czas trwania dostosowanych multimediów jest nie krótszy niż 30 minut rocznie w ciągu 5 lat od czasu uzyskania ostatniej ważności dokumentu. Przeprowadzana jest również rozmowa z komisją walidacyjną dotycząca przedstawionych dowodów.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej (ewentualnie odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji)
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację organizuje usługi dostosowywania multimediów na stronach internetowych zgodnie ze standardem WCAG (dobiera, zamawia i odbiera usługi z zakresu dostępności), a w przypadku nieskomplikowanych i krótkich rodzajów multimediów dostosowuje w stopniu podstawowym multimedia umieszczane na stronach internetowych do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Współpracuje z tłumaczami, twórcami multimediów, u których zamawia usługi, oraz współpracuje z webmasterami/programistami w kwestiach technicznych, oraz na poziomie podstawowym tworzy napisy dla niesłyszących i pisze skrypty audiodeskrypcji. Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się zasadami tworzenia dostępnych multimediów, co pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach nietypowych.

Zestaw 1. Omawianie zagadnień związanych ze standardem WCAG i przepisami prawa w zakresie dostępności multimediów
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Posługuje się wiedzą z zakresu przepisów prawa, standardu WCAG związanych z dostępnością multimediów a) wyjaśnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu wy k 1 uczenia cyfrowego i dostępności cyfrowej,

b) charakteryzuje indywidualne potrzeby odbiorców multimediów w zakresie dostępności cyfrowej,

c) omawia krajowe i międzynarodowe regulacje prawne z zakresu dostępności cyfrowej multimediów,

d) charakteryzuje różne sposoby dostosowania treści multimediów zgodnie ze standardem WCAG (m.in. audiodeskrypcję, język migowy, napisy, audionapisy, audiowstęp, transkrypcję, deskrypcję),

e) charakteryzuje wymagania dotyczące dostępności multimediów na każdym poziomie WCAG.

2. Omawia podstawowe zasady dostępności multimediów a) charakteryzuje typy (audio, wideo, audio-wideo) i rodzaje (np. nagranie debaty, wystąpienia, krótki reportaż) multimediów umieszczanych na stronach internetowych,

b) omawia zasady tworzenia dostępności treści multimediów (m.in. audiodeskrypcję, język migowy, napisy, audionapisy, audiowstęp, transkrypcję, deskrypcję),

c) przedstawia zasady dostosowywania multimedium na każdym etapie jego tworzenia (m.in. scenariusza, narracji, dobom środków realizacji).

3. Omawia zasady organizacyjno-prawne w zakresie organizowania dostępności multimediów a) omawia zasady podpisywania umów o dzieło i zleceń z wykonawcami,

b) omawia zasady nabywania i zbywania praw autorskich w zakresie multimediów,

c) omawia zasady udzielania licencji w zakresie multimediów,

d) omawia zasady wykorzystania wizerunku tłumaczy w multimediach.

Zestaw 2. Tworzenie napisów i audiodeskrypcji do multimediów na poziomie podstawowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Analizuje multimedium pod kątem dostępności a) ocenia zasadność i możliwość zastosowania rodzaju dostosowania multimedium (m.in. audiodeskrypcji, języka migowego, napisów, audionapisów, audiowstępu, transkrypcji, deskrypcji),

b) wybiera rodzaje dostosowania multimedium zgodnie ze standardem WCAG.

2. Przygotowuje napisy dla niesłyszących na poziomie podstawowym a) przygotowuje transkrypcję ścieżki dźwiękowej,

b) przygotowuje opisy dźwięków,

c) wyznacza identyfikatory postaciom,

d) uzupełnia transkrypcję lub listę dialogową o opisy dźwięków i identyfikatory postaci,

e) dzieli tekst na wiersze i napisy w oprogramowaniu do tworzenia napisów,

f) rozstawia tekst napisów w oprogramowaniu do tworzenia napisów,

g) synchronizuje napisy z obrazem w oprogramowaniu do tworzenia napisów,

h) sprawdza ostateczny plik wideo z napisami (m.in. synchronizację) i koryguje ewentualne błędy.

3. Przygotowuje skrypt audiodeskrypcji na podstawowym poziomie a) wybiera treści do opisu,

b) przygotowuje słownik potrzebnych zwrotów,

c) opracowuje i redaguje skrypt audiodeskrypcji w edytorze tekstowym,

d) omawia zasady nagrania lektora i montażu audiodeskrypcji,

e) sprawdza ostateczny plik wideo z audiodeskrypcją (m.in. jakość nagrania dźwięku) i koryguje ewentualne błędy.

4. Ocenia potrzebę użycia innych form dostępności multimediów a) ocenia potrzebę udźwiękowienia napisów graficznych,

b) ocenia potrzebę nagrania lektora do multimediów w obcym języku, w których tłumaczenie odbywa się w postaci napisów,

c) stosuje zasady kontrastu (m.in. sposób wyświetlania napisów).

5. Umieszcza multimedium w odtwarzaczu (playerze) a) stosuje odtwarzacze (playery) dostępne dla osób z niepełnosprawnością (np. YouTube),

b) opisuje linki i elementy graficzne w tekście alternatywnym,

c) osadza deskrypcję multimedium,

d) tworzy treści z zachowaniem zasad kontrastu,

e) oznacza multimedium zgodnie z usługami, jakie posiada,

f) sprawdza działanie napisów z multimedium po zamieszczeniu w playerze i koryguje ewentualne błędy.

Zestaw 3. Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Omawia przygotowanie napisów dla niesłyszących a) analizuje multimedium pod kątem przygotowania napisów dla niesłyszących,

b) wskazuje techniczne sposoby dostarczenia napisów dla niesłyszących,

c) przedstawia specyfikację zamówienia napisów dla niesłyszących,

d) sprawdza przygotowany plik z napisami i wskazuje błędy w zamawianym produkcie.

2. Omawia dostarczenie audiodeskrypcji a) analizuje multimedium pod kątem stosowania audiodeskrypcji,

b) wskazuje techniczne sposoby dostarczenia audiodeskrypcji,

c) przedstawia specyfikację zamówienia audiodeskrypcji,

d) sprawdza przygotowaną audiodeskrypcję i wskazuje błędy w zamawianym produkcie.

3. Omawia procedury koordynacji tłumaczenia na język migowy a) omawia zasady organizacji nagrania tłumaczenia migowego,

b) omawia zasady współpracy z tłumaczami i studiem nagrań,

c) przedstawia specyfikację zamówienia tłumaczenia na język migowy i jego montażu,

d) sprawdza przygotowane tłumaczenie na język migowy i wskazuje błędy w zamawianym produkcie.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się wyłącznie metody: test teoretyczny, zadanie praktyczne (studium przypadku) uzupełnione rozmową z komisją.

1.2. Zasoby kadrowe

Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków, którzy spełniają następujące wymagania:

Przewodniczący komisji walidacyjnej posiada:

- udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie zapewniania dostępności multimediów zgodnie ze standardem WCAG,

- udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie (minimum 50 godzin szkoleniowych) w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności multimediów zgodnie ze standardem WCAG,

- wykształcenie wyższe humanistyczne.

Wszyscy członkowie komisji walidacyjnej muszą posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie zapewniania dostępności multimediów zgodnie ze standardem WCAG w ostatnich 3 latach przed powołaniem na członka komisji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje test teoretyczny z zakresu znajomości standardu WCAG (zestaw 01). Może być przeprowadzana elektronicznie (np. na platformie internetowej wyposażonej w moduł egzaminacyjny) lub w papierowej. Każda wersja testu teoretycznego musi spełniać standardy dostępności. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywna weryfikacja części teoretycznej walidacji.

Praktyczna część walidacji polega na wykonaniu zadań zgodnie z poleceniami zawartymi w arkuszu walidacyjnym. Zadania dotyczą tworzenia na poziomie podstawowym napisów i audiodeskrypcji do multimediów oraz organizowania usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG. Ocenie podlega efekt zadań praktycznych. Zadania będą wykonywane na odpowiednio wyposażonym i przygotowanym stanowisku komputerowym. Rozmowa z komisją walidacyjną odbywa się tuż po wykonaniu zadań praktycznych i je uzupełnia. Praktyczną część walidacji przeprowadza się w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym (np. Windows), zainstalowanymi materiałami audio/wideo, edytorem tekstu oraz oprogramowaniem do tworzenia napisów i co najmniej dwiema przeglądarkami internetowymi (np. Firefox i Chrome) oraz dostępem do połączenia internetowego i słuchawkami. W czasie walidacji powinna być możliwość zainstalowania na komputerze innego oprogramowania lub dodatków do przeglądarek. Pomieszczenie egzaminacyjne powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a platforma internetowa spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Osoba przystępująca do walidacji powinna posiadać kwalifikację pełną z poziomem 6 PRK (weryfikacja na podstawie kopii dyplomu) lub ukończone 3 lata studiów - w przypadku studiów licencjackich / 3,5 roku studiów - w przypadku studiów inżynierskich (absolutorium - weryfikacja na podstawie kopii indeksu, wyciąg z USOS). Dla obcokrajowców i osób, których pierwszym językiem nie jest język polski, znajomość języka polskiego na poziomie C2 (weryfikacja na podstawie certyfikatu językowego).
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.279

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 02/03/2021
Data ogłoszenia: 16/03/2021
Data wejścia w życie: 16/03/2021