Włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.949
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PRZYGOTOWANIE KUCHNI DO PROCESU PRODUKCYJNEGO I ASYSTOWANIE W PROCESIE PRODUKCYJNYM" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
1 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" wykonuje pod nadzorem zadania zlecone przez przełożonego. Zajmuje się zapewnieniem czystości w kuchni oraz przygotowaniem wszelkich niezbędnych narzędzi używanych w kuchni, wykonuje czynności asystenckie oraz proste czynności w procesie produkcyjnym. Praca związana z przygotowaniem kuchni do procesu produkcyjnego wykonywana jest w zróżnicowanych warunkach i niewygodnych pozycjach (np. długotrwałe stanie).
Zestaw 1. Utrzymanie czystości w kuchni
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje siebie i miejsce pracy - przebiera się w odzież roboczą lub ochronną,

- przyjmuje polecenie od przełożonego,

- uruchamia sprzęt kuchenny pod nadzorem przełożonego,

- wykonuje czynności przygotowawcze na polecenie przełożonego (np. napełnia wodą kotły do gotowania),

- przynosi niezbędne surowce i półprodukty z magazynów, zgodnie z zapotrzebowaniem,

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonuje czynności porządkowe i utrzymuje sprzęt i urządzenia gastronomiczne w czystości - zbiera brudne naczynia oraz drobny sprzęt kuchenny i przenosi je do zmywalni,

- dobiera detergenty do mycia i czyszczenia sprzętu i urządzeń gastronomicznych,

- myje i czyści narzędzia pracy kucharza zgodnie z poleceniem,

- myje i czyści urządzenia gastronomiczne (np. kotły, patelnie elektryczne, piece),

- sprząta kuchnię (np. czyści blaty, trzony kuchenne, zamiata, wynosi odpady poprodukcyjne),

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zestaw 2. Uczestniczenie w procesie produkcyjnym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Asystuje kucharzowi w procesie produkcyjnym - przynosi narzędzia kuchenne, zgodnie z poleceniem,

- rozmieszcza wykorzystywane przez kucharza narzędzia i naczynia w przeznaczonych do tego miejscach, zgodnie z poleceniem,

- wykonuje proste czynności w procesie produkcyjnym (np. panierowanie, krojenie, garnirowanie), zgodnie z poleceniem,

- stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody
Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się metodę obserwacji w warunkach rzeczywistych (miejscu pracy) lub w warunkach symulowanych (symulacja) oraz metodę analizy dowodów i deklaracji.
Zasoby kadrowe
Osoby przygotowujące narzędzia walidacji: w przygotowaniu narzędzi walidacyjnych muszą uczestniczyć osoby posiadające doświadczenie w pracy lub nauce z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z chorobami psychicznymi oraz posiadające doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi walidacji.
W procesie weryfikacji bierze udział komisja walidacyjna.
Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków. Członek komisji walidacyjnej musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- wykształcenie kierunkowe w obszarze gastronomii oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku osoby kierującej zespołem w zakładzie gastronomicznym,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem z co najmniej jednym pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną.
Komisja walidacyjna musi składać się z członków spełniających oba te warunki.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwaną dalej "instytucją certyfikującą", może zostać każda instytucja spełniająca poniższe warunki:
- posiada doświadczenie w pracy lub szkoleniu osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- prowadzi działalność gastronomiczną lub posiada bazę gastronomiczną,

- jest w stanie zagwarantować warunki niezbędne do przeprowadzenia walidacji.

Instytucja przeprowadzająca walidację musi zapewnić:

- pomieszczenie socjalne umożliwiające osobie przystępującej do walidacji przebranie się w odzież ochronną,

- swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których wykonywane będą czynności lub znajdują się sprzęty lub urządzenia niezbędne do wykonania czynności,
- odpowiednie i w pełni sprawne sprzęty lub urządzenia niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji,

- odzież ochronną i środki czystości niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca proces walidacji powinna zapewniać wsparcie dla osób przystępujących do walidacji w zakresie identyfikowania na podstawie dowolnych metod oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe.
Doradca walidacyjny
Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie osoby przystępującej do procesu walidacji na każdym etapie tego procesu. Doradca walidacyjny pomaga w zidentyfikowaniu posiadanych efektów uczenia się oraz w ich rzetelnym udokumentowaniu na potrzeby walidacji. W szczególności dowodem potwierdzającym posiadanie efektów uczenia się mogą być
nagrania audiowizualne, na których osoba przystępująca do walidacji wykonuje czynności świadczące o posiadaniu umiejętności. Nagrania audiowizualne mogą stanowić potwierdzenie wszystkich bądź wybranych efektów uczenia się. Doradca walidacyjny pomaga również w określeniu innych, możliwych do potwierdzenia kwalifikacji rynkowych oraz perspektyw rozwoju i dalszego uczenia się po ich uzyskaniu. Udziela informacji dotyczących przebiegu walidacji, wymagań związanych z przystąpieniem do weryfikacji efektów uczenia się oraz kryteriów i sposobów oceny. Funkcję doradcy walidacyjnego pełni osoba, która posiada:
- co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z pracą w sektorze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (w okresie 5 lat przed rozpoczęciem procesu walidacji),

- doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub ocenie kompetencji,

- umiejętność stosowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- wiedzę dotyczącą kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie

produkcyjnym".
Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne etapów identyfikowania i dokumentowania
Instytucja certyfikująca, która decyduje się na udzielanie wsparcia osobom przystępującym do walidacji w zakresie identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwią indywidualną rozmowę osoby przystępującej do walidacji z doradcą walidacyjnym.
7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak warunków
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.949

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 05/10/2020
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 16/10/2020