Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju.

M.P.20.75
ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Rozwoju nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROZWOJU

§  1.  Ministerstwo Rozwoju, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rozwoju, zwanego dalej "Ministrem", właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) gospodarka;
3) turystyka.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz Gospodarczych;
2) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
3) Departament Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej;
4) Departament Budżetu i Finansów;
5) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
6) Departament Gospodarki Elektronicznej;
7) Departament Gospodarki Nieruchomościami;
8) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;
9) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
10) Departament Innowacji;
11) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
12) Departament Komunikacji;
13) Departament Kontroli i Audytu;
14) Departament Lokalizacji Inwestycji;
15) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
16) Departament Mieszkalnictwa;
17) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
18) Departament Orzecznictwa;
19) Departament Planowania Przestrzennego;
20) Departament Prawny;
21) Departament Rozwoju Inwestycji;
22) Departament Spraw Europejskich;
23) Departament Turystyki;
24) Biuro Dyrektora Generalnego;
25) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
a) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,
b) Departament Gospodarki Nieruchomościami,
c) Departament Lokalizacji Inwestycji,
d) Departament Mieszkalnictwa,
e) Departament Orzecznictwa,
f) Departament Planowania Przestrzennego;
2) w zakresie działu gospodarka:
a) Departament Analiz Gospodarczych,
b) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych,
c) Departament Gospodarki Elektronicznej,
d) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej,
e) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej,
f) Departament Innowacji,
g) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
h) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
i) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
j) Departament Rozwoju Inwestycji,
k) Departament Spraw Europejskich;
3) w zakresie działu turystyka Departament Turystyki.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020